Updated Rescue at sea guidance now available
14 01 2015
The updated and revised Rescue at Sea:  A guide to principles and practice as applied to refugees and migrants is now available. It has been prepared jointly by the International Maritime Organization (IMO), the International Chamber of Shipping (ICS), and the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). It provides guidance on relevant legal provisions, on practical procedures to ensure the prompt disembarkation of rescued persons, and on measures to meet their specific needs, particularly in the case of refugees and asylum-seekers. More information on this topic can be found here
Türk gemisi battı
Aralık 28, 2014, sabah  9.30 civarında İtalya Ravenna. Limanına girmekte olan  Belize bayraklı Lady Aziza" ile limandan çıkmakta olan Türk gemisi GOKBEL ile çatıştı.Kazadan sonraYük gemisinin battığı 5 kişinin kurtarıldığı 3 kişinin de kaybolduğu geri kalanların ise hipotermiden hayatını kaybettikleri, bildiriliyor.
 
gemihaberleri.com 28 12 2014
BAĞLAMA KÜTÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
25 eylül 2014 tarihli 29130 sayılı resmi gazetede yayınlandı
Yeni Yatırım Teşvik belgesi alanlar:
Çeksan gemi inşa çelik konstürüksiyon san ve tic şirketi ve cemre marin endüstri a.ş komple yeni yatırım,4250 dwt luk platform destek gemisi 15 .000.000 ve gümrük vergisi muafiyeti kdv istisnası da sağlanmıştır. Çeksan gemi inşa çelik konstürüksiyon san ve tic şirketi 18 m pilot bot 3.287.696 ve 12 m mooring bot 1.842 603 ,Asyaport kılavuzluk hizmetleri 51.374.960 ayrıca sigorta primi işveren desteği 7 yıl için sağlanmıştır;Marport 29 083.963;Mersin Uluslararası liman işletmeciliği 332.202.528TL
haberin girildiği tarih 12.08.2014 20:25
HAZİNE ARAZİLERİNİN TERSANE YATIRIMLARINA TAHSİSİNDE
UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN TEBLİĞİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ4 temmuz 2014 ve 29050 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.
Duyuru:
19/12/2013 tarihli ve 10519 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile yürürlüğe giren Eğitim ve Sınav Yönergesinde değişiklikler içeren “Eğitim ve Sınav Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge” 09/06/2014 tarihli ve sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, eğitim kurumlarının, değişiklik yapılan Yönerge kapsamında hazırlıklarını tamamlayarak en kısa sürede Ulaştırma Denizcilik vehaberleşme Bakanlığı Deniz ve İç sular genel müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.Detaylı bilgi için tıklayınız

 

Uluslararası Kurtarma Sözleşmesi resmi gazetede yayınlandı TIKLAYINIZ  (24 mayıs 2014 tarih 29 0009 sayılı resmi gazete)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşması
22 mayıs 2014 29007 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

 

 

AMATÖR DENİZCİ VE KISA MESAFE TELSİZ OPERATÖRÜ BELGESİ İŞLEMLERİNE YÖNELİK DUYURU

18.02.2014 TARİHİ İTİBARİYLE AMATÖR DENİZCİ VE KISA MESAFE TELSİZ OPERATÖRÜ SINAVLARINA BAŞVURU VE YENİLEME BELGE DÜZENLEME İŞLEMLERİ BAKANLIĞIMIZ BÜNYESİNDE GOSS SINAV MERKEZLERİ TARAFINDAN YAPILMAYA BAŞLANACAKTIR.
Bourbon 12 tane gemisini sattı


 Fransız BOURBON ;12 gemisini Çin ICBC Financial Leasing (“ICBCL”) ‘e US$ 378 million sattı., Satış ve 2013 de yapılan bareboat charter anlaşması  ile toplam 51 tane gemiyi kapsıyor.


 BOURBON ,ayrıca Standard Chartered Bank (“SCB”) ile gemilerin satılması ile ilgili bir anlaşma yaptı. 6 tane yeni inşa gemi yaklaşık US$ 150 million tutarındaki gemiler SCB ye verilecek.


Haberin yazıldığı tarih 31 01 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim ve Sınav Yönergesi 19/12/2013 tarihli ve 10519 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Eğitim ve Sınav Yönergesi

Maersk 15 Tankerini sattı.Tıklayınız
Kaynak gemihaberleri.com
28821 sayı ve 14 kasım 2013 tarihli resmi gazete ile
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
LİMAN DEVLETİ DENETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK       yayımlanmıştır.
MADDE 1 – 26/3/2006 tarihli ve 26120 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Liman Devleti Denetimi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – (1) Gemi denetim görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
a)                İdare tarafından liman devleti kontrolü yapmak üzere yetkilendirilmiş olmak.
b) Bayrak devleti sürveyörü olarak, gemilerin Sözleşmeler ve ulusal mevzuat uyarınca denetlenmesi ve sertifikalandırılması konusunda bir yıllık hizmeti tamamlamış olmak ve aşağıdaki şartlardan en az birini taşımak;
1) 1600 GT veya daha üstü gemilerde uzakyol güverte zabiti olarak en az 5 yıl çalışmış olmak ve bu gemiler için kaptan yeterliliğine sahip olmak.
2) 3000 KW veya daha üstü güçle çalışan gemilerde uzakyol makine zabiti olarak en az 5 yıl çalışmış olmak ve bu gemiler için başmühendislik yeterliliğine sahip olmak.
3) Gemi inşa mühendisi, makine mühendisi veya gemi ile ilgili bir alanda mühendis olmak ve gemi denetimiyle ilgili yapılacak sınavda başarılı olmak ve bu alanda en az beş yıl çalışmış olmak.
4) İdare tarafından belirlenmiş dengi bir yeterliliğe sahip olmak.
c) Bu maddenin (b) bendinde belirtilen şartlara alternatif olarak, gemi denetim görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
1) Denizcilik ile ilgili bir üniversitede lisans seviyesinde eğitim almış olmak.
2) Gemi emniyet ve denetimi ile ilgili eğitim almış ve yeterlilik kazanmış olmak.
3) Bayrak devleti sürveyörü olarak gemilerin Sözleşmelere uygun denetlenmesi ve sertifikalandırılması konusunda iki yıllık hizmeti tamamlamış olmak.
ç) Denetlenecek gemilerdeki mürettebat ile İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek.
d) Uluslararası Sözleşmelerin hükümleri ve Liman Devleti Kontrolü ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – (1) Gemi denetim görevlileri, idari yönden bulundukları liman başkanına, mesleki ve teknik konularda ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Gemi Denetim Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev yaparlar.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları, beşinci fıkrasının (a) bendi ile (ç) bendi ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Gemi denetim görevlisi, yaptığı denetimde asgari olarak; Ek-2’de ve IMO’nun A.1052 (27) sayılı kararının eklerinden Ek-12’de yer alan belge ve dokümanları inceler, hijyenik koşullar ile makine dairesi ve yaşam mahalli de dahil olmak üzere geminin genel durumunu denetler.”
“(3) Denetimlerden sonra, geminin veya ekipmanlarının durumunun veya personelin, sözleşmelerin öngördüğü gerekleri karşılamadıklarına dair açık gerekçeler mevcut ise, gemideki faaliyetlerin uygunluğunun denetimini içeren detaylı denetim yapılır. Bu durumda gemi denetim görevlisi bu Yönetmelikte, IMO’nun A.1052 (27) sayılı kararında, Türkiye’nin taraf olduğu liman devleti denetimi mutabakat muhtıralarında ve Sözleşmelerde belirtilen usul ve esasları uygular.”
“a) Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Prensipleri (A.1047 (27) sayılı IMO kararı) ve ekleri.”
“ç) Liman devleti denetimi ile ilgili Türkiye’nin taraf olduğu diğer mutabakat muhtıralarında ve A.1052 (27) sayılı IMO kararı ve eklerinde belirtilen Liman Devleti Denetimi Usulleri.”
“(8) 500 GRT altındaki gemilerin denetimlerinde, gemi denetim görevlisi yürürlükteki sözleşmelerin uygulanabilir gerekliliklerini ve Sözleşmelerin kapsamına girmeyen konularda geminin emniyet, sağlık veya çevreye açıkça tehlike oluşturmamasının sağlanması için gerekli faaliyetleri icra eder. Bu fıkranın uygulanmasında gemi denetim görevlileri IMO’nun A.1052 (27) sayılı kararı ve eklerini rehber olarak kullanır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Denetim sonucunda, Gemilerin Emniyetli İşletimi ve Kirlenmenin Önlenmesi İçin Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodu (ISM Kod) uyarınca verilen emniyet yönetimi belgesi veya uygunluk belgesinin nüshasının, denetim tarihinde, sözleşmelere uygun olarak, Uluslararası ISM Koduna tabi olan bir gemide eksik olduğu görülürse, gemi denetim görevlisi geminin tutulmasını sağlar.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Denetim tarife veya masrafları ile tahsil şartları ve yöntemleri İdare tarafından tespit ve ilan edilir. Tahsil edilen tutar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin “Gemilerin tutulma şartları” başlıklı Ek-5’inin “SOLAS Sözleşmesi kapsamına giren konular” başlıklı 3.2 nci fıkrasının (h) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“h) SOLAS Bölüm V kural 19’da tarif edilen seyir teçhizatının yokluğu veya gerektiği şekilde çalışmaması (SOLAS Bölüm V/16.2 hükümleri de dikkate alınacaktır),”
“i) Tankerlerde yük pompa dairelerinde kıvılcım çıkartmayan türdeki egzoz havalandırmalarının yokluğu (SOLAS Bölüm II-2, Kural 4, 5.4.1 inci madde),”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
 
 
 

 30 ekim 2013 tarih ve 28806 sayılı resmi gazetede yapılan değişiklikle GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU

UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yürürlüğe girmiştir Buna göre :

Çarpma, yanma ve batma gibi sebeplerle ticari iş görme niteliğini kaybetmiş olup çekilerek götürülen gemiler ile söküm için gelen gemiler, bu durumlarını Türk resmi makamlarından alacakları belgelerle ispatladıkları takdirde, bunlardan gemi sağlık resmi alınmaz.”
 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

GEMİLERİN GENEL DENETİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30 ekim 2013 tarih ve 28806 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır
 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

ULUSLARARASI EMNİYET YÖNETİMİ KODUNUN TÜRK BAYRAKLI

GEMİLERE VE İŞLETMECİLERİNE UYGULANMASINA DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 

30 ekim 2013 tarih ve 28806 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır
22.ekim 2013  28799 sayılı resmi gazete
LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KAZA ARAŞTIRMA
VE İNCELEME KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 6/5/2013 tarihli ve 28639 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(2) Kurul üyelerinin Bakanlık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı temsilcileri ile ulaştırma alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden veya ulaştırma alanında herhangi bir çalışması bulunan akademisyenler arasından görevlendirilmesi esastır.
MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 


20.08.2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik" TIKLAYINIZ


Ulaştırma ,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından

Sektörümüzü Bilgilendirmeye Yönelik 17.07.2013 Tarihli Toplantıda Yapılan MLC 2006 Sunumu" web sayfamızın ILO-MLC 2006 UYGULAMALARI menüsü kısmından ayrıntılı görebilirsiniz.

 
 

SUUDİ ARABİSTAN 30 tane devriye botu alıyor
Tüm ekipmanları ile birlikte bu satışın 1.2 milyar dolar olacağı tahmin edilmekte,Amerika kongresinin bilgilendirilmesinde bu satışın Suudi arabistanın kıyı güvenliğine katkısı olacağı ve eğitim desteği de içerdiği bildiriliyor.
Bölgede Iraka da yapılan 12 devriye botunun sonuncusu da teslim edildi 30 Knots hız yapabilen Botlar 30MM silah sistemiyle donatılmıştır.
Haberin girildiği tarih 13.07 2013 06:56
TÜRKİYE LİMANLARI VE İSKELELERİ ARASINDA DENİZ TAŞITLARIYLA

YAPILAN TAŞIMA İLE YÜKLEME VE BOŞALTMALARDA GÜMRÜK

GÖZETİM VE KONTROLÜ USUL VE ESASLARINA

İLİŞKİN TEBLİĞ Tıklayınız

 

GEMİ VE SU ARAÇLARININ TONİLATOLARINI ÖLÇME YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Tıklayınız
Deniz kuvvetlerine Karakol uçakları

 Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), ile  İtalyan Alenia Aermacchi yenilenen anlaşma ile 2 tane  ATR 72-600 TMUA ve 6 tane  ATR 72-600 TMPA  alımı anlaşması yapılmıştır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için, Deniz Keşif, Gözetleme ve Karakol görevinde kullanılacak 10 adet uçak tedariki ve 10 adet görev ekipmanlarının söz konusu uçaklara entegrasyonu  projesi ile ilgili olarak ATR 72-500 ASW  alımı anlaşması  projesine ilave değişiklik yapılmıştır.

Yeni devriye uçakları haziran ve Temmuz 2013 de teslim edilecetir.

Marpol&solas 19.05.2013 20:24
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU

YÖNETMELİĞİ

6 mayıs 2013 pazartesi 28 639 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Piri Reis battı-29 nisan 2013
Yunanistan    Sapienza  adası açıklarında   Consouth konteyner ile çatışarak batan Piri Reis kargo gemisinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Piri Reis gemisinin batması ile müretebattan 8 suriyeli kaybolmuş,2 kişi hayatını kaybetmiştir.Messina boğazında Sapienza adası yakınlarında çarpışan iki gemiden Bermuda bayraklı Consouth Antigua-Bermuda bayraklı 16 mürettablı konteynerin pirireis e çarptığı iddia ediliyor.Sabah 5.50 civarında olan olayda bu adanın kayalık  olup ada etrafında çok sayıda gemi enkazı bulunmaktadır.Aşağıdaki fotoğrafta Piri Reis gemisi İstanbul boğazından geçerken fotoğrafı görülüyor
 
Resmi gazetede limanlar yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
-28 nisan 2013 
İstanbul ve Çanakkale boğazlarında kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı adına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından verilir.”

Deniz Endüstrisi 2030  trendleri

 Llyod’s register grup,qinetiq ve Strathcyle üniversitesinden Gemi İnşaatı ve gemi makineleri bölüm başkanı Prof.Atilla İncecik  ile birlikte hazırlanan denizcilik sektörünün 2030 da görünümü ile ilgili hazırlanan raporda aşağıdaki başlıklar incelenmiştir.

 2030 da dünya nüfusunun 8 milyara varacağı bunun 1.5 milyarının hindistanın   onu takipen Çin 1.393 milyarla ve Meksikanın Japonyanın önüne geçip 135 398 milyon kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir.Petrol tüketiminde ise çin’in kuzey amerikayı geçeceği ve takiben Hindistan Endonezya öngörülmektedir.Çelik ve kömürde en büyük tüketici önümüzdeki yıllarda çin de varsayılıyor.Enerji talebi günümüzden %40 daha fazla olacaktır.

İklim değişikliğinin etkilerine gelince su kaynaklarının kuruması en çok Afrika ,avusturalya ,Endonezya ,yeni zelandayı etkileyecektir.Isının arması biyolojik çeşitliliği de etkileyecektir.Mercan resifleri ve balık çeşitlerinde bazı türler yok olacaktır.Endonezya,Tayland,Bengaldeş su seviyesinin yükselmesi ile liman kentleri risk altında olacaktır.Doğudaki ülkelerin su altında kalması olasıdır.

Denizcilik sektöründe ise Karadenizinde dahil bulunduğu Basra körfezinde petrol taşımacılığının artması ve beraberinde kazaları getirecektir.Tanker sektöründe ise suezmax ın toplam tonajının diger tanker büyüklüklerine göre daha hızlı büyüyeceği tahmin edilmektedir.

Gemi inşada ise tersanelerin bugünden pek farklı olmayacağı;çin’in gemi inşa geleceğini belirleyeceği Japonya ve güney korenin gemi inşada payının azalacaği 2030 da %22 ve japonyanın %10 düşeceği öngörülmektedir.LNG inşaatında da çinin başı çekecektir.

Marpol&solas.com 21.04.2013 17:10
 
Gemi rotalama ve uygulama sistemi talimatı:TIKLAYINIZ

 

27 mart 2013 tarih ve 28600 sayılı resmi gazetede yayınlanarak


ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMANLIĞI, HAVACILIK VE UZAY
TEKNOLOJİLERİ UZMANLIĞI İLE DENİZCİLİK

UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ yürürlüğe girmiştir


 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ

28574 sayılı ve 1 mart 2013 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır
·           
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
28572 sayılı resmi gazetede 27.şubat 2013 de yayınlanmıştır.
     
Can Filikası Faciası
Thomson Cruises ait yolcu gemisinde can filikası denize indirilerken tam olarak  henüz açıklanmayan nedenlerle halatın kopmasıyla müretebattan beş kişi hayatını kaybetmiş üç gemiadamı da yaralanmıştır.
Olay,Kanarya adaları La Palma adası Santa Cruz limanında bulunan Thomson Majesty yolcu gemisinde  SOLAS(Uluslar arası Can ve Mal emniyeti Sözleşmesi) Bölüm III Can kurtarma araçları ile ilgili kısımda kurallarla yapılması istenilen  can filikası denize indirme talimleri esnasında olmuştur.
10.02.2013 21:59
    
            

 

HMS ARK ROYAL söküm için bir Türk firmasına satıldı
İngiliz uçak gemisi HMS Ark Royal Türk gemi söküm firması LEYAL ‘e 2.9 mil sterline satıldı Aynı firma bu sene içinde aynı seriden HMS Invincible uçak gemisini almıştı.
İngiltere savunma bakanlığının bütçe tasarrufları açısından satılması nı uygun görülmüştü.
HMS Ark Royal 209m boyunda ,36 m genişlikte olup  yakında Türkiye’ye yollanacaktır.
 HMS Illustrious de 2014 donanmadan çıkarılacaktır.
13.09.2012 12:19.

 

 

Deniz Bilimleri ve TEKNOLOJİSİ Fakültesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alanSu Ürünleri Fakültesinin adının Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi olarak değiştirildi.

Haberin girildiği tarih12.09.2012 11:22

 

Gemiadamları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

23.08.2012 tarih 28390 sayılı resmi gazete TIKLAYINIZ

 

Privately Contracted Armed Security Personnel: IMO Guidance and Vetting Arrangement with "Flag Victor.
Please click here
Source:westpandi.com

 Korsanlardan korunma yöntemleri TIKLAYINIZ

 
 

Türk Gemileri Kalite Pasaportu
4.04.2012
Uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemiler ve bu gemilerin işletmecilerinde kalite sisteminin ve profesyonel işletmeciliğin teşvik edilmesi, kaliteli gemilerin ve işletmecilerin ödüllendirilmesi ve Türk deniz ticaret filosunun liman devleti denetimlerinde performansının artırılması, Paris Liman Devleti Kontrolü Memorandumuna göre Beyaz Liste’deki konumunun sürdürülebilmesini teminen 2012 yılı itibariyle İdareleri tarafından “Türk Gemileri Kalite Pasaportu (TURKUAZ PASAPORT)” uygulamasının başlatıldığı, bu amaçla yapılan analizler sonucunda Turkuaz Pasaport verilecek gemilerde aranacak şartların aşağıdaki şekilde güncellendiği;
                  -            Geminin tonajının 500 GT’den büyük olması,
                  -            Geminin yaşının 15 veya daha az olması,
                  -            Deniz çevresinin kirletilmesi dolayısıyla bir ceza almamış olması,
                  -            Kıyı/liman devletlerince seyir, can, mal ve çevre emniyetini ihlal dolayısıyla İdaremize raporlanmamış olması,
                  -            Çok ciddi bir deniz kazası geçirmemiş olması;
 
Bununla birlikte geminin geçmişe yönelik 36(otuz altı) aylık süre içerisinde;
 
                  -            En az 2(iki) Liman Devleti Kontrolü veya en az 1(bir) Liman Devleti Kontrolü ve 1(bir) Önsörvey denetiminden geçmiş 
                     olması,
                  -            Liman Devleti Kontrol Denetimlerinde ve Önsörveylerde tutulmasının bulunmaması,
                  -            Limanlarımızda gerçekleştirilen Önsörvey denetimlerinde eksiklik bulunmaması,
                  -            Geminin Türk limanlarına uğramaması sebebi ile hiç Önsörveye tabi olmaması durumunda girdiği tüm Liman Devleti
                      Denetimlerinde eksiklik bulunmaması.
 
                  2012 yılı için Turkuaz Pasaport verilecek gemilerde 1 Ocak 2009 -31 Aralık 2011 tarihleri arasındaki denetim sonuçları ve 01 Ocak 2012 tarihindeki gemi yaşı esas alınacak olup, müteakip yıllarda da aynı metod ile kriterlerin değerlendirileceği, bu kriterlere haiz gemilere ilişkin başvuru formlarının donatan temsilcisi tarafından 13 Nisan 2012 tarihine kadar gemidenetim@denizcilik.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi halinde 2 yıl geçerli Turkuaz Pasaport düzenleneceği ve koşulların devamı halinde yıllık vize edilerek geçerliliğin uzatılacağı,
husuları bildirilmektedir.
Kaynak:dto

Haberin girildiği tarih 9.04.201216:41

 

 

DUYURU

Marpol&solas® eğitim faaliyetlerine yenisini ekliyor:Prof.Dr.Mükerrem Fatma İLKIŞIK tarafından çevrilen  MARPOL 2011 Türkçe 8 mart 2012 Kadınlar gününde piyasaya çıkıyor.

 

 

 

 
Foto:Sea Diamond
Foto:Costa Concordia
Costa Concordia da aynı talihsiz kazayı yaşadı  
Costa Concordia’ nın 13 Ocak 2012 gecesi İtalya Gioglia adasında yaşadıkları kaza geçmişi hatırlattı:  7 nisan 2007 de Yunanistanın Santorini Adası'nda kayalıklara çarpan Yunan gemisi Sea Diamond; Kazadan sonra yan yatıp batan içinde 1617 turistin bulunduğu gemide önce  kaptan suçlanmıştı.Yunan adaları ile Kuşadası arasında haftalık turlar düzenleyen “Sea Diamond” Santorini adası yakınlarında dipteki kayalıklara çarpmış ve aynı şekilde yırtılarak açılan yarıktan sualarak 20 derece bayılarak batmıştı.Gemi yan yattığı için filikalar çalıştırılamamış ip merdivenler kullanılmıştı  Haberlerde aynı satırlar yazıyordu.Kaza sonucunda iki kişinin dışında tüm yolcular kurtarılmıştı.Yolcular kurtarıldıktan bir müddet sonra gemi tümüyle batmıştı. Santorini adasının volkanik bir ada olmasından dolayı dipteki kayaların sivri olduğu biliniyordu  Daha sonra yapılan incelemelerde seyir haritalarının güncellenmediği  tüm kayalıklarların bu haritalarda gösterilmesi gerekirken seyir haritalarının yanlışlığı ortaya çıkmıştı .
Marpol&Solas 16.01.2012 18:42

14.01.2012
Denizde Facia TIKLAYINIZ
KaynakSkynews
 
 
Fotoğraf: Reşit Paşa Hastane gemisi .
Günün İhtiyaçı Hastane Gemisi
Reşit Paşa Hastane gemisi Çanakkale savaşları esnasında hizmet vermiştir.Bu gemide ilk Türk kadın hemşire Safiye Hüseyin(Elbi) baş hemşire olarak görev yapmıştır.Savaş esnasında gemi yaralıları Çanakkaleden alıp İstanbula getirmiştir..Günümüzde ise Hastane gemileri tam donanımlı olarak USNS Comfort ve USNS Mercy gerek Hawai depreminde gerek se Katrina kasırgasında görev yapmıştır.Deprem ülkesi olarak Mevcut yolcu gemilerinden modifikasyon yapılarak tam donanımlı bir hastane gemisine dönüştürülebilir.
Marpol&solas markası sizi bilgilendirir
26.10.2011 11:01
Yurt dışından satın alınan gemilerin MGS ne Tescili
18.10.2011
Yurt dışından satın alınan gemilerin Türkiye’ye gelmeden Türk Uluslararası Sicili (TUGS)’ne tescili hususunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için, TUGS Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığı ve 12.09.2006 tarih ve 29292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği,
-           Ancak yurt dışında satın alınan gemilerin, bir Türk limanına gelmeden Milli Gemi Sicili (MGS)’ne tescil edilemediğinden, bu hususa ilişkin sıkıntıların giderilmesi amacıyla da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan çalışmalar neticesinde; 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’ın 13.üncü maddesinin (b) fıkrasının, “Bayrak Şahadetnamesinin düzenlendiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde mahalli sicile başvurarak Türk Uluslararası Gemi Siciline veya Milli Gemi Siciline kaydedilmesi” şeklinde değiştirildiğine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının 29.08.2011 tarih ve 28031 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği,
-           Bu itibarla, yurt dışından satın alınan gemilerin MGS’ye tescilinin, ilgili Kanun maddesinin uygulanmasında yapılan değişiklik doğrultusunda yürütülmesi ve kayıt esnasında daha önce istenen Gümrük Giriş Beyannamesinin bundan sonra istenmemesi,
Kaynak:DTO
 
9 eylül 2011 28049 sayılı resmi gazete:
 
GEMİLERİN GENEL DENETİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 10/11/2006 tarihli ve 26342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (c) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“3) Gemilerin güverte bölümünde zabit olarak en az üç yıl bilfiil çalışmış olmak, sefer bölgesi ve tonaj sınırı olmaksızın STCW Sözleşmesinin öngördüğü II/2 yeterlik belgesine sahip olmak, yeterlik belgesini alış tarihinden sonra da gemilere ilişkin teknik ve operasyonel bilgi ve becerilerini korumak, yapılacak mesleki bilgi ve İngilizce dil sınavında başarılı olmak.”
“3) Gemilerin makine bölümünde mühendis olarak en az üç yıl bilfiil çalışmış olmak,sefer bölgesi ve makine gücü sınırı olmaksızın STCW Sözleşmesinin öngördüğü III/2 yeterlik belgesine sahip olmak, yeterlik belgesini alış tarihinden sonra da gemilere ilişkin teknik ve operasyonel bilgi ve becerilerini korumak, yapılacak mesleki bilgi ve İngilizce dil sınavında başarılı olmak.”
“(2) Deniz radyo sınıfı denetim görevlisi bulunmayan limanlardaki radyo ve telsiz sistem ve ekipmanlarına ilişkin denetim ve belgelendirme görevleri güverte sınıfı denetim görevlileri aracılığıyla yürütülür.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/11/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
10/11/2006
26342
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
10/9/2008
26993
 
Hindistan da 25 yaş üstü gemilere geçit yok
 
Hindistan 25 yaş üstü yaşlı gemilerin Hindistan Limanlarına ve karasularına  girişini yasakladı.Bu yıl Hindistan da pek çok gemi kazası olmuş bunlarının çougunun yaşlı gemiler olduğu görülmüştür.
En son kazada MSC Chitra  konteyner gemisi ile Khalijia 3 çelik kangalları taşıyan kuru yük gemisi ile çatışmış;Kazada 500 ton yakıt denize sızmış ve MSC Chitra da bulunan 1219   konteynerden 300 tanesi kaybolmuştu,31 adet konteynerlerde  pestisist ve zararlı maddeleri taşıyordu. Kıyıdaki deniz suyunu soğutma suyu alarak kullanan nükleer santrallerde bu durumdan etkilenmişti.
Yapılan açıklama da 25 yaş üstü gemiler ancak  aşağıdaki şartları  sağladığı takdirde müsaade edilecektir:
1-    Uluslar arası Klas Kuruluşuna üye olan Klas kruluşları tarafından klaslanmış gemiler
2-   Çatışma ,enkaz kaldırma ve kurtarmayı kapsayan bir sigorta sözleşmeleri varsa
3-   Armatörü temsilen bir Hindistan acentesi tayin edilmişse,
4-   Hindistandaki bu acenta 48 saat önceden liman yetkililerini ve gümrük ilgililerini geminin sigortası v.b hakkında bilgilendirecektir.
 
 
Hindistan filosunda halen  25 yaş üstü 93 gemi bulunmaktadır. Ancak bunların IACS üyesi Hindistan Klasına  tam üye olduğu hatırlanırsa;yaşlı hint gemileri bu durumdan  etkilenmeyeceklerdir.
Marpol&solas sizi öncelikle bilgilendirir.
4.09.2011 1805
 
 
 
 
 
 
 
 
Yeni Gelişme:Kaptan ve Baş mühendis tutuklandı.Halen petrol sızıntısı devam ediyor.6.08.2011 13:39
Rak Carrier battı
Hindistan Sahil güvenlik 30 kişilik müretebatın hepsini kurtardı.Kömür yüklü Rak Carrier (IMO 8106745)Panama bayraklı L:220m boyundaki kuru yük gemisi Endonezyadan Hindistan Dajeh e giderken fırtınaya yakalanarak battı.Mumbay açıklarında 25 deniz mili mesafede olan olaydan öncede böyle nemle birlikte yoğunluğu artan yükler taşıyan birçok gemi de aynı şekilde batmıştı.Bu yıl yürürlüğe giren dökme yüklerin taşınmasında nemden dolayı bu tür yüklerin tehlikeli olabileceği ve bu konuda Dökme yükün kodu yerine Uluslar arası Dökme Yükler Kodunda yer alan ölçütlere dikkat edilmelidir.FOTOGRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Dökme yük taşınmasında dikkat edilecek hususlar TIKLAYINIZ
 
 
 
 
Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalandırılması Ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
Müsteşarlık tarafından hazırlanan ve 14.11.2010 tarih ve 27759 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalandırılması Ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik” 1 Temmuz 2011 tarihinde yürürlüğe girecektir.
               Bilindiği üzere, Avrupa Birliği tarafından 2009/20/EC sayılı “Deniz Alacaklarına İlişkin Gemi Sahipleri Sigortası Üzerine Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Direktifi” 28 Mayıs 2009 tarihinde AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Bu Direktif, 300 GT ve üzerindeki gemilerin AB üyesi devletlerin yetki alanındaki bir limana girerken, LLMC 96 (Deniz Alacaklarına İlişkin Sorumluluğun Sınırlandırılması Hakkında Uluslararası Sözleşme) limitlerini kapsayan geçerli bir P&I (Koruma ve Tazmin) limitlerinde bir sigortaya sahip olmalarını zorunlu kılmaktadır. 23 Nisan 2009 tarihinde Strazburg’ta onaylanan direktif, en geç 2012 yılı Ocak ayına kadar tüm AB üyesi ülkeler tarafından iç mevzuatlarına uyumlu hale getirilecek ve AB limanlarının hepsinde uygulamaya geçilecektir.
               Bahse konu AB Direktifi doğrultusunda hazırlanmış olan “Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalandırılması Ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik” ile, ülkemiz deniz yetki alanlarında meydana gelebilecek deniz kazaları neticesinde muhtemel çevre kirliliğinin bertaraf edilmesi ve batıkların çıkarılması, geminin işletilmesi yahut kurtarma ve yardım faaliyetleri ile doğrudan ilgili olarak vuku bulan ölüm, yaralanma ve gemi yükünün imhası veya zararsız hale getirilmesinden doğan alacaklar gibi LLMC 96’ya göre sınırlandırılmış alacaklara ilişkin bir zorunlu P&I sigortası, ülkemiz limanlarını kullanmak isteyen 300 GT ve üzeri tüm gemilerin sahip olmaları ve talep halinde bu belgeyi İdareye sunmaları gerekmektedir.
               Kabotaj dâhil olmak üzere, Türk ve yabancı bayraklı 300 GT ve üzeri gemisi olan donatanların, 1 Temmuz 2011 tarihinden önce Yönetmelikte bahsi geçen P&I sigortasını yaptırmaları gerekmektedir. Aksi halde P&I sigortası bulunmayan Yönetmelik kapsamındaki gemilere Liman Başkanlıklarınca deniz yetki sahamızda ki liman tesislerinin kullanımı hususunda yaptırımlar uygulanacaktır.
               Ayrıca İdareye beyan olunan P&I poliçesinin geçerliliği, Türkiye’de mukim ve 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren P&I kulüp sigortacılarının muhabir firmaları kanalı ile teyit edilebilmektedir.
               Anılan Yönetmelik ile bahse konu muhabir firmaların iletişim detayları Ek’te yer almaktadır.
Kaynak Denizcilik Müsteşarlığı
10.06.2011 18:57
 
 
 
 
31 Mayıs 2011 Salı 27 950 sayılı resmi gazete
 
GEMİADAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerine göre; A-II/1 ve A-III/1 müfredat programlarını uygulayan iki yıllık meslek yüksekokulu mezunu olarak, uzakyol vardiya zabitliği veya uzakyol vardiya mühendisliği fark derslerini almak için İdare tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarına 14/3/2011 tarihine kadar kayıt yaptıran öğrencilerin uzakyol vardiya zabitliği ve uzakyol vardiya mühendisliği/makinistliği yeterliklerine başvuru hakları saklıdır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Haberin girildiği tarih 31.05.2011 11:30
 
Can Filikası faciası
CMA CGM Christophe Colomb isimli geminin Çinde Yantian limanında rutin can filikası talimleri esnasında iki   2 fransız zabit hayatını kaybetti.Kaptan ve 1.zabit hemen suya atlasalarda arkadaşlarını kurtaramamışlardır.Kaza mataforalı can filikasının koparak denize düşmesiyle meydana gelmiştir.Kazadan sonra iki yeni can filikasının donatılmasından sonra gemi limandan ayrılmıştır.
www.marpolandsolas.com sizi öncelikle bilgilendirir
Haberin girildiği tarih 21.Nisan 2011 09:38
MSC Zam yaptı
MSC 1 Mayısdan itibaren tüm hatlarda zamlı tarife uygulayacakAkdeniz ,Karadeniz,Skandinavya ve Kuzey Afrika için zam oranı herbir konteyner için USD720dir.
11.04.2011 10:53
İDO AKFEN’in oldu
İdoya en yüksek teklifi veren Tepe –Akfen Souter Sera Ortak girişim grubu USD861 mil.vererek aldı.İhaleden sonra yapılan açıklamada yeni güzergahlar açılacağı bildirildi.Haliç kongre merkezinde saat 10 :00 da başlayan ihalede ilk olarak Yıldırım grubu ihaleden çekildi Global yatırım ara istedi daha sonra USD765mil. Teklif verdi.Koç Stena ihaleden çekldi.İhale en yüksek teklifi veren Afken grubunda kaldı.
8.04.2011 11:17

 
MAERSK yeni gemilerinin görüntüleri
Danimarkalı Konteyner devi A.P.Moeller Maersk A.S  dünyanın en büyük konteynerlerini yaptırıyor.Güney Kore Daewoo Tersanesinde yapılacak 10 tane  konteynerler USD2milyar değerinde olup 2012 ve 2013 de teslim edilecek.Daewoo ayrıca 10 tane daha 18.000TEU kapasitesinde konteyner gemilerinin yapımı için opsiyonu bulunuyor.Toplamda Daewoo tersanesi Danimarkalı Maersk den USD4 milyarlık yeni gemi siparişi aldı.
 

Prisco blok satış yaptı
Primorsk International Shipping Limited (“Prisco”)  Rus OAO Sovcomflot (“SCF”) ye altı tane tankerini sattı Bloksatışı yapılan tankerler  Sakhalin  bölgesinde çalışıyordu.Tankerlerden ikisi Exxon Neftegas Limited de Sakhalin-1 de petrol ihracatında kullanılıyordu.3 tanesi de Sakhalin enerji charterda idi.Satışı yapılan tankerler:
CAPTAIN KOSTICHEV,2005 ;GOVERNOR FARKHUTDINOV 2004,PAVEL CHERNYSH 2005, SAKHALIN ISLAND 2004,VIKTOR TITOV 2005,ZALIV ANIVA 2009.
Haberin girildiği tarih 10.Şubat 2011 11:11
Liman Yönetmelikleri Değişti
İzmit ve Karadeniz Ereğli Liman Yönetmelikleri 10 şubat 2011 27842 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır

 

 

 

 

 
 
 
Marpol&Solas sizi öncelikle bilgilendirir.
 
 

 

Denizi kirleten gemi
Yunanistandan ATMS Marine ait M/V Doric Glory isimli kuru yük gemisi separatörünün çalışmaması neticesinde Jamaica ile US arasında gemiden illegal petrol dişarjı yaptığı tespit edilmiştir.Ve yağ kayıt defterine yanlış kayıt girilmiş petrol kirliliği oluşturduğu için US sahil Güvenlik Kriminal inceleme servisi tarfındanAmerikan adelet bakanlığı tarafından suçlu bulunmuştur.Neticede $700,000  ceza ödenecek bunun $175,000  kısmı Lousiana doğal hayatı korumaya verilecektir.
Haberin girildiği tarih 01.07.2010 01:24

 

 

İstanbul Boğazından en çok geçen tankerler
Tanker Pasific 2 tane daha tanker siparişi verdi
Singapurlu 30 dan fazla tankeri olan ve İstanbul Boğazından sık geçen tankerlerden Tanker Pasific denizcilik şirketi yeni siparişlerle filosunu artırıyor.Haziran 2010 son raporlarına göre  2 Suezmax siparişini  Hanjin Subic  tersanesine verdi.Tankerlerin 2012 de teslim edilmesi planlanıyor. 15 Temmuz 2008 tarihinde bu şirkete ait  benzin yüklü ARAL SEA ürün tankeri Sarıyerde  kıyıya çarpmıştı.1999 yapımı Singapur bayraklı tankerin boyu L:243.56m Genişliği de B:42m dir.
Haberin girildiği tarih 28.06.2010 18:52

 

İstanbul Boğazından en çok geçen tankerler

 
Palmali Shipping filosuna kattığı yeni tankerlerlerle İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını en çok kullanan   denizcilik firmalarından, geçtiğimiz günlerde Shuska isimli 4. kimyasal tankeri mayıs ayında Tuzla çelik tekne tersanesinde denize indirilmişti.Ukrayna ve Mısır arasında ayçicek yagı taşıyacak olan  tanker İstanbul boğazından sık geçen tankerlere eklendi Palmali Denizciliğin Nisan ayında da 10 tane daha Armada sınıfı tanker siparişi  Rusya JSC Volgograd tersanesinde bulunuyor.Mayıs ayında Japonya Tsuneishi tersanesine 107 466dwt iki tane daha Suezmax sipariş verdi.Tankerler 2010 temmuz ve eylül de hizmete girecek.Halen 2 Tane Suezmax,2 Tane Aframax,2 tane Ice Class tanker,10 tane Armada sınıfı,5 tane New Armada,5 tane Mariner,13 tane brothers,3 tane Caspian,8 tane de orta boy tankerleri ve birçok kuru yük gemisi bulunmaktadır.
 Fotograftaki tanker:Heydar Aliyev  IMO 9231767 L:274m B:50m 152.250dwt Bayragı:Malta
Haberin girildiği tarih 13.06.2010 14:21
TÜRKÇE www.gemihaberleri.com sizi bilgilendirir.

EMRE T  den denize petrol sızdı
Transpasifik şirketler topluluğuna ait Emre-T IMO III tipi tanker ( IMO 9286475 Flag Turkey build 2004 DWT 4804 ) Rusya  Kavkaz limanında petrol kirliliği oluşturmuştur.  limanda siyah ürün yüklerken denize petrol sızmıştır.
Haberin girildiği tarih 03 .6.2010 13:24
 

Selahattin Arslan Tersanesi'nde kaza
27.05.2010
Tuzla Selahattin Arslan Tersanesi'nde meydana gelen kazada  bir işci hayatını kaybetti.Bir işçide yaralandı.Daha önce de bu tersanede kazalarda :17 Şubat 2008 de  Selahattin Arslan Tersanesi'nde oksijen tüpünün patlaması sonucu vücüdunun yüzde 80'i yanan 24 yaşındaki Hasan Köse ve .8 Haziran 2008 günü İhsan Turan isimli işçi de hayatını kaybetmişti.O tarihte yapılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan incelemede Tersanede elektirik kaçagı,yüksekten düşme ve tüp patlama riskleri tespit edilmişti.

  

Denizi kirleten baş mühendis suçlu bulundu
 
22.04.2010
 
 Panama bayraklı M/V Lowlands Sumida isimli  37,689 gross tonluk dökmeci nin çarkcıbaşısı Texas eyaleti mahkemesince deniz kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle suçlu bulundu.22 Nisan 2010 günü yapılan açıklamada Yağ kayıt defterlerinde yanlış data girilmesi ve illegal pis su   desarjı bu karara gerekçe oldu. John Porunnolil Zacharias,isimli baş mühendis Kirliliğin önlenmesi akdini(APPS) ihlal etmesi ,yağ kayıt defterindeki yanlış data girilmesi ,makine dairesi   jurnali,toplama tankı  iskandil borusu, ve  separatörün bakım onarımından sorumlu mürettebatın petrol kirliliği konusunda bilinçsiz ve eğitimsiz olması ve baş mühendisin ekibinden sorumluluğunu yerine getirmediği gerekçeleri kararda yer almıştır.    6 Ekim 2009 tarihinde Liman Devlet Kontrollörleri tarafından yapılan sörveylerde kusurlu bulunmuştu.Sörvey esnasında bir separatörüm bakımından sorumlu bir mürettebatın baş mühendisle çelişkili ifadesi olayı açığa çıkarmıştı.
Haberin girildiği tarih 26.04 2010 17:42
 
 

 

Dünyanın dogal Harikasını kirletenlere ceza

Avusturalya  Büyük Mercan  Resiflerinde karaya oturan ve denizde petrol kirliliği oluşturan 72 000 Ton kömür yüklü gemiden bir gün sonra bölgeye giren  Panama bayraklı  MV Mimosa isimli Güney Kore ve Vietnam lı personeli Avusturalyalı Yetkililer 220,000 Avusturalya doları cezalandırdılar. 4 Nisanda Shen Neng 1 (L=230m)  isimli kömür yüklü gemi Gladstone dan Çin e giderken  Magnetic Island ile  Whitsunday Islands, arasında Rotasından saparak karaya oturmuş ve gemiden denize petrol sızarak kirlilik oluşturmuştu. China Ocean Shipping grup şirketi COSCO ya ait geminin Kaptan ve mürettebatı halen gemide polis gözetiminde bulunuyorlar.950 ton yakıtı boşaltılan gemi bugün yüzdürülmüştür.Geçtigimiz Mart ayında  Queensland   plajlarında 270 000 litrelik bir petrol kirliliği meydana gelmişti , Agustos ayında ise bir petrol platformunda çıkan yangında  28,000 varil petrol denizi yayılmıştı.Avusturalya hükümeti Shen Neng 1 in 10 milyon dolara kadar para cezası ve 3 yıl hapis isteği ile yargılanacaklarını söylediler

Haberin girildiği tarih 12.04.2010 07:13
 

SADAN K Teslim alındı

Güney Kore STX Tersanesinde yapılan Kaptanoglu Denizcilik kuru yük taşımacılığı için yapılan SADAN K gemisi teslim alındı.Güçlü bir teknik ekiple çalışan Kaptanoglu denizcilik en son kuralları uygulayarak  enerji verimli ve çevre dostu gemiler  üretmektedir.www.marpolandsolas.com iyi seyirler diler.

Haberin girildiği tarih 16.03.2010 08:24

ESER K Denizle buluştu

Tük Denizciliğinin duayenlerinden Kaptanoğlu Denizcilik Hanjin tersanesinde yaptırdığı tankerlerden ikincisi de teslim aldı.MARPOL Kurallarına göre çevre dostu çift cidarlı tanker 114 ooodwt büyüklüktedir Geçen ay eş gemisi LEYLA K da hizmete girmişti.marpolandsolas.com sitesi iyi seyirler diler.

haberin girildiği tarih 11.o3.2010 13:38

 

COSTA EUROPA KAZA YAPTI:

Costa Europa  1500 yolcusuyla Mısır gezisinde rıhtıma çarparak 3 mürettebatı hayatını kaybetmiştir.

 

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMATÖR TELSİZCİLİK SINAV
VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
3 Şubat Çarşamba 27482 sayı no lu resmi gazetede yayınlanmıştır.
Haberin girildiği tarih 3.02.2010 09:11

SOLAS 2009 Türkçe

Çev:Prof.Dr.Mükerrem F.İLKIŞIK

 www.marpolandsolas.com sizi bilgilendirir

Tuzla da iş kazası

Tuzla Gemi Endüstrisi tersanesinde boya yaparken vincin sepetinin elektirik kablosuna değmesi sonucu İrfan Uçkur isimli bir işci elektirik çarpması sonucu öldü.Bir işcide hastaneye kaldırıldı.

Haberin girildiği tarih 14.08.2009 23:07

 

Yenileme*:Ölen işci sayısı 2 ye çıkmıştır.

Çelik TekneTersanesinde kaza

Tersanede boyası yapılan bir geminin kazan dairesinde gaz sıkışması sonucu bir patlama olmuş ve 1 işci ölmüştür.Diğer 2 işci yaralı olarak kurtarılmıştır.Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Süleyman Kargı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve vücudunda yanıklar olduğu bildirildi.
Tedavisi süren diğer yaralı Sait Ahmet'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Kaynak işçisi Yılmaz Arslan, da geçen yıl Çelik Tekne Tersanesi’nde, aydınlatma fişini onarırken elektrik çarpması sonucu ölmüştü.

www.gemihaberleri.com

Haberin girildiği tarih 9/06/2009 07:56

 

 
 

 Diğer Haberler:
 • MARPOL DEĞİŞİKLİKLERİ 2019
 • İstanbul Boğazında Deniz Kirliliği görüntüleri
 • LNG shipping rates from U.S. surge to record highs on Asia buying boom
 • LNG shipping rates from U.S. surge to record highs on Asia buying boom
 • ABS debriefs EEXI regulations
 • SOLAS Amendments for lifeboats
 • Panama Canal Consolidates its Strategic Position in the Transportation of Liquefied Natural Gas
 • Yat haberleri
 • İçten yanmalı motorlardan çıkan emisyonlar
 • Starry night - Depremler ve Gökyüzü
 • Baltık kuru yük endeksi ve Petrol Fiatları,piyasa haberleri
 • Çevre Haberleri
 • SOLAS
 • Telsiz operatör yeterlilikleri ve sınav yönetmeliğinde değişiklikler
 • Sulphur 2020 implementation – IMO issues additional guidance
 • Cake cargo amendments in the IMSBC Code: Seed cake
 • Vessels bunkering in Argentina need an oil spill response contract
 • Vessels bunkering in Argentina need an oil spill response contract
 • SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ
 • IMO Sub-Committee to validate new model courses on IGF Code and ship safety
 • Tüm Haberler
 • Konuyla İlgili Kitaplar
  © Prof. Dr. Mükerrem Fatma İlkışık
  Her Hakkı Saklıdır.

  Bu Site Bilgi Amaçlıdır Olup, İçeriğin Doğruluğu Hakkında Garanti Vermez.
  Bu Konularda Her Zaman IMO'nun Son Baskıları ve Genelgeleri Takip Etmeniz ve Klas Kuruluşunuza Başvurmanız Önerilir.
  SafranNET HazırSite ile hazırlanmıştır
  SafranNET ©