Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“j) İşletmeci: EK-1’de yer alan faaliyeti yürüten veya tesisi işleten ve mülkiyet hakkı, kiralama veya diğer hukukî yollarla kullanma hakkına sahip bulunan sorumlu gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) EK-1’de listelenen herhangi bir faaliyeti gerçekleştiren işletmecilerin, EK-1’de listelenen diğer faaliyetleri de kapasite gözetilmeksizin Yönetmelik kapsamına dâhil olur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) EK-1’de yer alan faaliyetleri yürüten işletmeciler, her yıl 30 Nisan tarihine kadar bir önceki yılın 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında izlenen sera gazı emisyonlarını Bakanlığa raporlamak zorundadır. Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda bu süreyi en fazla bir aya kadar uzatabilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, Bakanlıkça yetkilendirilmiş” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “işletmeciden” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Bakanlıktan” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Laboratuvarların kullanımı
MADDE 10 – (1) İşletmeci, hesaplama faktörlerinin belirlenmesine yönelik analizler ve analitik yöntemleri yürütmesi için, ilgili standartlara göre akredite olmuş laboratuvarları kullanır.
(2) İşletmeci, birinci fıkrada belirtilen laboratuvarların kullanılmasının teknik olarak elverişli olmadığını ve kullanılacak diğer laboratuvarın TS EN ISO/IEC 17025 standardına eşdeğer gereksinimleri karşıladığını belgelemesi durumunda, bahse konu laboratuvarları hesaplama faktörlerinin belirlenmesi için kullanabilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Doğrulayıcı kuruluşların çalışması ve akreditasyonuna ilişkin esaslar
MADDE 11 – (1) Doğrulama kuralları, doğrulayıcı kuruluşların yapısı ve bağımsızlığı, doğrulayıcı kuruluşların denetimi ve ilgili diğer usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanacak tebliğler ile düzenlenir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında doğrulama işlemi yapacak doğrulayıcı kuruluşların ilgili alanlarda TS EN ISO 14065 standardına göre akredite olmaları şarttır.
(3) Akreditasyon işlemleri TÜRKAK tarafından yapılır.
(4) Doğrulayıcı kuruluşların doğrulama işlemi için yetkinliği, periyodik denetlenmeleri ve akreditasyonuna ilişkin esaslar TÜRKAK tarafından ilgili ulusal ve/veya uluslararası standart, normatif dokümanlar ve teknik kriterlere göre belirlenir.
(5) Baş doğrulayıcı, doğrulayıcı ve teknik uzmanların eğitimleri, yetkinlik değerlendirmeleri ve atamaları doğrulayıcı kuruluş tarafından Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar, ulusal ve/veya uluslararası standart, normatif dokümanlar ile TÜRKAK rehberlerinde verilen ölçütler çerçevesinde gerçekleştirilir.
(6) Akredite olan, akreditasyonu askıya alınan, geriye çekilen ve akredite olduğu kapsamlarda daralma veya değişiklik olan doğrulayıcı kuruluşlar TÜRKAK internet sayfası üzerinden kamuoyuna duyurulur.
(7) Doğrulayıcı kuruluşlar ile beşinci fıkrada belirtilen kişilerin çalışma, yetkinlik ve atamalarına ilişkin bu Yönetmelik ve bu Yönetmelik uyarınca çıkarılan tebliğler ile usul ve esaslara aykırılık tespit edilmesi halinde bu durum Bakanlık tarafından TÜRKAK’a bildirilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) 11 inci maddesinin beşinci fıkrası 1/1/2019 tarihinde, diğer fıkraları ise 1/1/2017 tarihinde,”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren tesis veya faaliyetler 2015 ve 2016 yıllarına ait;
a) Sera gazı emisyon raporlarının doğrulanması maksadıyla doğrulayıcı kuruluşlarla sözleşmelerini 30/6/2017 tarihine kadar yapmakla,
b) Doğrulanmış sera gazı emisyon raporlarını 31/10/2017 tarihine kadar Bakanlığa sunmakla,
yükümlüdür.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Bakanlıktan daha önce alınmış belgelere ilişkin esaslar
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 1/1/2017 tarihinden önce Bakanlığa başvurmuş ve doğrulayıcı kuruluş yeterlik belgesi almış olan kurum/kuruluşların belgeleri;
a) 31/12/2018 tarihine kadar TÜRKAK tarafından akredite edilmemiş iseler 1/1/2019 tarihine kadar,
b) 31/12/2018 tarihine kadar TÜRKAK tarafından akredite edilmiş iseler belge verilme tarihinden itibaren dört yıl,
geçerlidir.
(2) Bu Yönetmelik çerçevesinde Bakanlıkça verilmiş doğrulayıcı kuruluş yetki belgelerine ilişkin olarak:
a) Doğrulayıcı kuruluşların Bakanlıkça belirlenmiş olan doğrulama kurallarına aykırı hareket etmeleri halinde yetkileri geçici veya süresiz olarak kaldırılır.
b) Doğrulayıcı kuruluşların hazırladıkları doğrulama raporlarının gerçeğe aykırı, yanlış, eksik veya yanıltıcı bilgiler içermesi halinde Bakanlık ilgili doğrulayıcı kuruluşun yetkisini iptal eder.
c) Bakanlıktan doğrulayıcı kuruluş yeterlik belgesi alanlar ile yeterlik belgeleri iptal edilenler Bakanlık tarafından kamuoyuna duyurulur.
(3) Baş doğrulayıcı ve doğrulayıcı belgeleri, sadece 1/1/2017 tarihinden önce eğitim almış kişilere, Bakanlık tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olmaları kaydıyla 1/1/2019 tarihine kadar verilir.
(4) Bakanlık tarafından verilmiş olan baş doğrulayıcı ve doğrulayıcı belgeleri Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar, ulusal ve/veya uluslararası standart, normatif dokümanlar ile TÜRKAK rehberlerinde verilen ölçütler çerçevesinde geçerlidir.
(5) Bakanlık tarafından verilmiş;
a) Doğrulayıcı kuruluş yeterlik belgeleri için birinci fıkrada belirtilen geçerlik sürelerine kadar,
b) Baş doğrulayıcı ve doğrulayıcı belgeleri için 1/1/2019 tarihine kadar,
denetim, kontrol, yaptırım, askıya alma ve iptal işlemleri Bakanlık tarafından yapılır.”
MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
17/5/2014
29003
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
SayısıDiğer Haberler:
 • Agreement reached for European Maritime Single Window
 • EU adopts proposal to revise system for shipping emissions monitoring
 • Turkey proceeds to further rise in pollution fines
 • EU approves amended rules for ship inspection organisations
 • Engine types accepted under MARPOL Annex VI
 • Turkey ratifies ship recycling convention
 • ClassNK releases Guidelines for Use of Drones in Class Surveys
 • Baltık kuru yük endeksi ve Petrol Fiatları,piyasa haberleri
 • IMO: Bunker Delivery Note Amendments Enter Into Force
 • Changes to IMDG Code
 • -Comittee on Pollution Prevention and Response(PPR)
 • Suez Canal extends toll discounts for crude oil tankers
 • MSC 100th session
 • New IMSBC Code requirements from Jan 2019
 • ISO issues first set of global standards for drones
 • SSTL releases first images from S-Band Synthetic Aperture Radar satellite, NovaSAR-1
 • Tubitak proje teklifleri
 • Montreux Sözleşmesi
 • Addressing marine plastic litter from ships – action plan adopted
 • Implementation of sulphur 2020 limit - carriage ban adopted
 • Port Reception facilities
 • Frontline Ltd. announces their investment in Feen Marine Scrubbers Inc
 • PSC Concentrated Inspection Campaigns for 2018
 • Exemption of fire extinguisher in boiler spaces
 • Tüm Haberler
 • Konuyla İlgili Kitaplar
  © Prof. Dr. Mükerrem Fatma İlkışık
  Her Hakkı Saklıdır.

  Bu Site Bilgi Amaçlıdır Olup, İçeriğin Doğruluğu Hakkında Garanti Vermez.
  Bu Konularda Her Zaman IMO'nun Son Baskıları ve Genelgeleri Takip Etmeniz ve Klas Kuruluşunuza Başvurmanız Önerilir.
  SafranNET HazırSite ile hazırlanmıştır
  SafranNET ©