Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan:
NÜKLEER TESİSLERDE RADYASYONDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ
29 mayıs 2018 tarih 30435 sayılı resmi gazetede yayınlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik" 07.04.2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Emisyonmarket.com
 
 
Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu, kömür kullandığı veya ürettiği için on şirketi daha kara listeye aldı.
13 03 2017
900 milyar dolarlık Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu'nu yöneten Norveç Merkez Bankası Norges Bank, CEZ, Eneva, Great River Energy, HK Electric Investments, Huidan Energy, Korea Electric Corp, Malakoff Corp, Otter Tail Corp, PGE ve SDIC Power Holdings şirketlerine atmosfere çok fazla karbondioksit saldıkları gerekçesiyle yatırım yapmayacağını açıkladı.
Norveç Varlık Fonu ayrıca, NorthWestern Corp ve Portland General Electric şirketlerini de potansiyel risk taşıdıkları için incelemeye aldı. 
2015 yılında Norveç Parlamentosu, fonun çalışmalarında yüzde 30 oranından fazla kömür kullanan şirketlerdeki hisselerini satmasını ve atmosferi kirleterek iklim değişikliğine yol açan şirketlere yatırım yapmamasını kararlaştırdı.
Norveç hükümeti, fon gelirlerinin yüzde 4’ünü kullanabilirken, geriye kalan yüzde 96'lık kısmı biriktiriliyor. Norveç dışında 77 ülkede, 9 bine yakın firmaya biriktirilen yüzde 96'lık kısımla yatırım yapılıyor ve ülkenin fondaki parası sabit kalırken, elde edilen gelir harcanıyor.
Norveç Varlık Fonu'nun, Türkiye'de toplam değeri 1 milyar dolara yaklaşan yatırımları bulunuyor.
Kaynak: enerji günlüğü
 
30 Aralık 2016 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29934 (Mükerrer)
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/11)
 
30 Aralık 2016 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29934
YÖNETMELİK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ATIKSU TOPLAMA VE UZAKLAŞTIRMA SİSTEMLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK- 6 ocak 2017 tarih ve 29940 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır
 
 
Duyuru
29579 sayılı 31 Aralık 2015 tarihli resmi gazete
Ekonomi Bakanlığından:
ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN
ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3    
10 01 2016 tarih 29589 tarihli resmi gazete:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/1/2006 tarihli ve 26047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
 
 
10 01 2016 tarih 29589 tarihli resmi gazete:
YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin geçici 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Geçici Madde 5 – Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 21.2, Tablo 21.3 ve Tablo 21.4, 31/12/2017 tarihine kadar uygulanır. Bu tarihten sonra söz konusu hükümler yerine, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
 
TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK    Tıklayınız
 
9 nisan 2015 ve 29391 sayılı resmi gazete:
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
KİMYASAL SİLAHLARIN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ, STOKLANMASI VE
KULLANIMININ YASAKLANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE KANUN KAPSAMINDAKİ TOKSİK
KİMYASAL MADDELER VE PREKÜRSÖRLERİ İLE FARKLI
KİMYASAL MADDELERİN BİLDİRİMLERİNİN YAPILMASI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
 
2 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı tarihli resmi gazete:
 
ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
 
2 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı tarihli resmi gazete
 
SERA GAZI EMİSYON RAPORLARININ DOĞRULANMASI VE DOĞRULAYICI
KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİ TEBLİĞİ
 
22 mart 2015 tarih ve 29303 sayılı resmi gazete
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ
11mart 2015 tarih 29292 sayılı resmi gazete:
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ek-IV’ünde tehlikesiz olarak sınıflandırılan arıtma çamurlarının, ek-2’de verilen diğer tüm parametreleri sağlaması, ağırlıkça en az %30 kuru madde ihtiva etmesi ve kötü kokunun giderilmesi kaydıyla II. sınıf düzenli depolama alanında ayrı bir lotta depolanmasında 1/1/2020 tarihine kadar Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) limit değerine uygunluk aranmaz.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasına ilave olarak, aşağıdaki sınır değerler de karşılanmak zorundadır:
a) Ek-2 Atık Kabul Kriterleri, 2-A) İnert Atıkların Düzenli Depolanabilme Kriterleri III. sınıf depolama tesisleri için sınır değerler altında yer alan TOK (Toplam organik karbon) değeri, arıtma çamurları için; ilave sınır değer arttırımı yapılmaksızın 1/1/2020 yılına kadar azami 250.000 mg/kg alınır.
b) Ek-2 Atık Kabul Kriterleri, 2-B) Tehlikesiz Atıkların Düzenli Depolanabilme Kriterleri, reaktif olmayan ve kararlı tehlikeli atıkların II. sınıf depolama tesislerine kabul edilebilmesi için sınır değerler altında yer alan TOK (Toplam organik karbon) değeri, arıtma çamurları için; ilave sınır değer arttırımı yapılmaksızın 1/1/2020 yılına kadar azami %25 alınır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 17/6/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.
“b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
c) Çevre lisansı: Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde yer alan çevre lisansını,”
“i) İl müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin başlığında yer alan “İl çevre ve orman müdürlüklerinin görev ve yükümlülükleri” ibaresi, “İl müdürlüklerinin görev ve yükümlülükleri” şeklinde ve madde metninde geçen “İl Çevre ve Orman Müdürlükleri” ibaresi “İl Müdürlükleri” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Tehlikesiz atık üretimini en az seviyeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almak, tesisinden kaynaklanan tehlikesiz atıkların geri kazanımına yönelik olarak hazırladıkları üç yıllık atık yönetim planını il müdürlüğüne sunmakla ve hazırlanan yönetim planını uygulamakla,”
“c) Tehlikesiz atıklarını çevre izin/lisansına sahip geri kazanım tesislerine göndermekle veya çevre izin/lisanslı tesislere gönderilmek üzere il müdürlüklerinden 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında belge alanlara vermekle,”
“d) Tehlikesiz atıkların kaza sonucu veya kasti olarak dökülmesi ve bunun gibi olaylar sonucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla il müdürlüğüne bilgi vermekle, atığın türüne bağlı olarak olayın olduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesini sağlamak ve bununla ilgili tüm harcamaları karşılamakla,”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında kütle denge bildirimini yapmakla,
c) Acil durumlarla ilgili eğitimli personel bulundurmakla, acil durum söz konusu olduğu zaman il müdürlüklerine bilgi vermekle ve gerekli tedbirleri almakla,”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve arındırma işlemine tabi tutarak” ibaresi ile aynı fıkranın (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Tehlikesiz atık geri kazanım tesisi ile metal hurda ıslahı/geri kazanımı tesisi kurmak ve işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin çevre lisansı alması zorunludur. Çevre lisansı alınması işlemlerinde Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmeliğin Ek-3C’sinde yer alan Teknik Uygunluk Raporunda, bu Tebliğin Ek-1'inde verilen bilgi ve belgelerin bulunması zorunludur.”
“(3) Bu Tebliğde tanımlanan tehlikesiz atık geri kazanım tesislerine Bakanlık tarafından çevre lisansı; tehlikesiz atık ve metal hurda toplama-ayırma tesislerine il müdürlükleri tarafından 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde düzenlenen belge verilir. Metal hurda ıslah/geri kazanım tesislerinin toplama-ayırma faaliyeti için il müdürlüklerinden belge almaları şartı aranmaz.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin eki Ek-1’in başlığı “ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNİN EK-3C SİNDE YER ALAN TEKNİK UYGUNLUK RAPORUNUN KAPSAMINDA OLMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Tebliğin eki Ek-2’de geçen “02 03 Meyve, sebze, tahıl, yenilebilir yağlar, kakao, kahve, çay ve tütünün hazırlanmasından ve işlenmesinden; konserve üretiminden, maya ve maya özütü üretiminden, molas hazırlanması ve fermantasyonundan kaynaklanan atıklar”, “02 03 01 Yıkama, temizleme, soyma, santrifüj ve ayırma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar” ile “02 03 04 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
 
Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
17/6/2011
27967
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
1/10/2013
28782
 
 
 
ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN
ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ
VE DENETİMİ: 2015/3)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/27)
17022015 tarih ve29270 sayıl resmi gazete
RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALLERİNİN RÜZGAR GÜCÜ İZLEME VE TAHMİN
MERKEZİNE BAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL BİNALAR İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR
YERLE
ŞMELERİN BELGELENDİRİLMESİ
NE
DA
İR YÖNETMELİK
8 12 2014 sayı 29199
18 şubat 2015 tarih ve 29271 tarihli resmi gazete:
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
GEMİ SÖKÜM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/3/2004 tarihli ve 25396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Söküm Yönetmeliğine aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 4 – İmar planı uygulamalarından kaynaklanan nedenlerden ötürü, bu Yönetmelik kapsamında diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde alınması ve İdareye ibraz edilmesi gereken belgeleri alamayanlar, 28/2/2016 tarihine kadar eksik belgeleri ibraz ederler.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür
Ekonomi Bakanlığından:
ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN
ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ
VE DENETİMİ: 2015/3)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/27)
17022015 tarih ve29270 sayıl resmi gazete
Yeni* Önemli lütfen okuyunuz
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
20.12.2014 tarih ve 29211 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK
BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
13 aralık 2014 tarih 29204 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.
 
 

 

İstanbul'da deprem sonrası kimyasallardan kaynaklanacak tehlikeler TIKLAYINIZ

 
 
 
 
20 haziran 2014  29036 sayılı resmi gazete
 
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE
ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİ
 
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil
Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama
Yönetmeliği uyarınca risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarını hazırlayacak
kurum/kuruluşların asgari özelliklerinin belirlenmesi TIKLAYINIZ
6 MAYIS 2014 TARİH ,28992 sayılı resmi gazete:
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE
DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
24 ocak 2014 sayı28892
OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA
İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1) tıklayınız

 Çevre Görevlisi, Çevre Yönetimi Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkındaki Yönetmelik" 21 Kasım 2013 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

30 kasım 2013 ,28837 sayılı resmi gazete:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ İLE BENZİN VE
MOTORİN KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

 

ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVREDANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

21 kasım 2013 tarih ve 28828 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
28812 sayı lı 5 kasım 2013 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır.
Ayrıca aynı tarih ve sayılı resmi gazetede aşağıdaki yönetmelikler yayınlanmıştır:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden:

ULUSLARARASI GİRİŞ NOKTALARINDA UYGULANACAK ÇEVRE

SAĞLIĞI İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

3 Kasım 2013 tarih ve 28810 Sayı ile yayınlanmıştır.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ

2 Kasım 2013 tarihli 28809 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.
24 ekim 2013 tarih 28801 sayılı resmi gazete

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK 

28802 sayı 25 ekim 2013 tarihli resmi gazete

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE GELİRLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ İLE TAHSİLAT KARŞILIĞI

ÖNGÖRÜLEN ÖDENEĞİN KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
28784 sayılı 3 ekim 2013 tarihli resmi gazete
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

1 ekim 2013 tarih ve 28782 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır:

MADDE 1 –17/6/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

h) Toplama-ayırma tesisi: Tehlikesiz atıkların tesis içinde yapılan biriktirmeler hariç olmak üzere toplandığı, ayrıldığı ve fiziksel işlemlerin de uygulanabildiği tesisi,

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında kütle denge bildirimini yapmakla,

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Tehlikesiz atık üreticisi; atıklarını geri kazanıma kadar gerekli tedbirleri alarak bir yılı geçmemek üzere tesis içinde depolayabilir. Bu durumda atıkların yağmur veya yüzey suları ile temasından meydana gelebilecek kirliliğin önlenmesi için zemin geçirimsizliğinin sağlanması, suların drenajı amacı ile ızgara, kuşaklama kanalları ve benzeri toplama sistemlerinin oluşturulması zorunludur.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Bu Tebliğin;

a) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 1/1/2015 tarihinde,

b) Mevcutta kurulu bulunan metal hurdayı ergiterek işlem yapan sanayi tesisleri için 10 uncu maddesi 1/1/2015 tarihinde,

c) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri 1/1/2015 tarihinde,

ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer
 

 
 
KIBRIS DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ
Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Mehmet Harmancı, Çevre Koruma Dairesi tarafından AKSA ile ilgili gemi şirketinin KKTC temsilcisine asgari ücretin 60 katı ceza verildiğini, toplam cezanın 169 bin 800 TL olduğunu söyledi.
Bakan Mehmet Harmancı, AKSA’da yaşanan kaza sonrasında, üzerlerine düşen ve yapılabilecek her şeyi yaptıklarını vurguladı. Harmancı, Başsavcılığa dün bilirkişi raporunu sunduklarını, polis raporunun da Başsavcılığa verilmesini beklediklerini belirterek, raporların tamamlanması ardından Başsavcılığın harekete geçmesini gerektiğini kaydetti.
Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Mehmet Harmancı, dün öğleden sonra düzenlediği basın toplantısıyla, 15 Temmuz Pazartesi gece yarısı AKSA’da meydana gelen ve denize 100 ton civarında fuel-oilin sızdığı petrol kazasının bilirkişi raporu, kaza tespit, temizlik çalışmaları ve bundan sonra yapılacaklar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.
Mart ayında Kalecik’te yaşanan petrol sızıntısı hakkında 1 Temmuz’da Başbakan Sibel Siber’e bir yazı yazarak, bu tür kazaların tekrarlanabileceğini bildirdiklerini anlatan Bakan Harmancı, yazılan yazıda yeni yasal düzenlemelere gidilmesini istediklerini, ancak çok geçmeden AKSA’daki son kazanın meydana geldiğini söyledi.
AKSA’da 15 Temmuz gece yarısı meydana gelen kaza sonrasında, ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nden 4 uzmanın hazırladığı bilirkişi raporu hakkında bilgiler veren Bakan Harmancı, bilirkişi raporunda yer alan olayı aktardı.


Kaza nasıl oldu?
Rapora göre kaza şöyle gelişti:
“M/T H. İsmail Katipoğlu isimli 40 metrik tonluk (mton) yakıt tankeri, 11 Temmuz 2013 tarihinde taşıdığı yakıtı aktarmak üzere AKSA şirketine ait enerji tesisinin konumlandığı, KKTC’de bulunan Kalecik koyuna yanaşmıştır. Yaklaşık 24 mton miktarındaki yakıtı AKSA’ya ait santral depolarına aktarma işlemine 11 Temmuz tarihinde başlanmıştır. AKSA’ya ait dolum tesisinde iki adet boru hattı bulunmaktadır. Her iki boru hattı da çelik ve esnek kısımlardan oluşmaktadır. Yeni boru hattı olarak niteleyeceğimiz, boru hattı yeni kurulmuş ve ilk kez kullanılıyor olup, çelik kısmının iç çapı 16 inç esnek kısmının iç çapı ise 12 inç boyutlarındadır. Eski boru hattında ise, çelik kısmın iç çapı 12 inç, esnek kısmın iç çapı ise 8 inç boyutlarındadır. Aktarma işlemleri ilk olarak yeni hat kullanılarak başlatılmıştır. Bu işlem başladıktan kısa bir süre sonra esnek hatta kullanılan ilk borunun bağlantı sızıntısı olduğu dalgıç tarafından tespit edilmiştir. Bunun üzerine yeni hat üzerinde devam eden aktarma işleminin durdurularak, aktarmanın eski hat üzerinden devam etmesine karar verilmiştir. Eski hat üzerinde aktarma işlemi 12 Temmuz 2013 tarihinde saat 15.00 itibarıyla başlatılmış ve 15 Temmuz 2013’te saat 23.43’e kadar devam etmiştir. Bu esnada esnek kısmın, çelik bölümüne bağlandığı, bağlantı noktasında kopma meydana gelmiş ve denize büyük ölçekli yakıt kaçağı başlamıştır. Gemi mürettebatı kaçağı fark ettikten sonra acil durum işlemlerini başlatmış, daha sonra da vanayı kapatılarak yakıt aktarma işlemi durdurulmuştur. Bu süre içerisinde denize akan yakıt nedeniyle önemli ölçüde çevre kirliliği meydana gelmiştir.”


Bilirkişi raporundaki tespitler
Bilirkişi raporundaki tespitlere de değinen Bakan Harmancı, gemi ve ilgili alıcı firma arasındaki esnek iletim hattının uzunluğunun 48 metre, gemi ve firma arasındaki mesafenin ise 46,5 metre olduğunu, arada sadece 1,5 metre tolerans şansı bırakıldığını anlattı.
Yakıtını boşaltmaya başlayan geminin yükselmeye başladığını ve bırakılan esneklik mesafesinin de yetersiz kaldığını vurgulayan Bakan Harmancı, bilirkişi raporuna göre, altyapıdan alıcı firmanın sorumlu olduğunu, alıcı firmanın yeterli esneklik ve mühendisliği sağlaması gerektiğini söyledi.


“AKSA yüzde 99 oranında sorumlu”
Mehmet Harmancı, yasalar gereği AKSA ve ilgili gemi şirketinin KKTC temsilcisine asgari ücretin 60 katı ceza kesildiğini belirterek, bilirkişi raporuna göre, AKSA firmasını yüzde 99 oranında sorumlu olduğunu, ancak olayın yargıya gideceğini kaydetti.
Çevre Dairesi’nin bundan sonra yapacaklarına da değinen Bakan Harmancı, ilk günden bu yana Martı firması yetkilileri, AKSA şirketi ve ilgili gemi şirketi yetkilileriyle koordinasyon çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekti.
Kendilerinin temizlik çalışmalarında izleyici, gerekirse yönlendirici bir pozisyonda olduğunu ifade eden Bakan Harmancı, temizlik çalışmalarının olması gerektiği gibi yürüdüğünü kaydetti.


“Detaylı temizlik 2 ay sürecek”
Bakan Harmancı, 9 ana arterde önleyici çalışmaların başarıyla tamamlandığını, balık çiftliğinin olduğu bölge ve su arıtma ünitesi bölgelerinde temizlik çalışmalarının yoğunlaştırıldığını anlatarak, kaba temizliğin önümüzdeki Pazar gününe kadar bitmesini hedeflediklerini, detay temizliğin ise 2 ay gibi bir sürede tamamlanmasının öngörüldüğünü vurguladı.
ODTÜ Deniz Bilimleriyle, bundan sonraki sürecin izlenmesiyle ilgili bir anlaşmaya varmak üzere olduklarına dikkat çeken Bakan Harmancı, izleme sürecinin ise 1 yılı geçeceğini düşündüklerini belirtti.
Detay temizliğinde kullanılacak malzemelerle ilgili bugün bir ekibin değerlendirme çalışması yapacağını bildiren Bakan Harmancı, “Biz burada kesinlikle akredite olmayan kimyasalların kullanılmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar kullanılan bütün malzeme akreditedir” dedi.
Bakan Mehmet Harmancı, bugüne kadar gerçekleştirilen bütün temizlik çalışmalarının AKSA tarafından finanse edildiğini de açıkladı.
Harmancı, bu olayın siyasi boyutu olduğunu, bu tür kirli sanayi ile ilgili yapılan sözleşmelerin siyasi sorumluluğundan kimsenin kaçamayacağını vurgulayarak, ülkenin yasalarındaki eksikliklerin sözleşmelerle güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Bu konuda dönemin siyasilerinin kendi sorumluluklarını kabul etmesi gerektiğine dikkat çeken Bakan Mehmet Harmancı, ilgili tüm bakanlıklar ve hukuki mercilere bilirkişi raporunu ileterek, resmi bir yazıyla gerekli tazminat işlemlerinin nasıl yapılabileceğine ilişkin izahat istediklerini kaydetti.
İlgili tüm bakanlıklara yazılar yazılarak, maddi kayıpların tazminat boyutunun ölçülebilmesi için araştırma yapılmasının talep edildiğini anlatan Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Mehmet Harmancı, ülke turizminin olaydan olumsuz etkilendiğini, bölgedeki balıkçılık faaliyetlerinin etkilendiğini kaydetti ve tazminat taleplerinin buna göre değerlendirilmesini istedi.
Kaza tespit raporundan sorumlu bakanlık olmamalarına rağmen, sürecin hızlanması için girişimde bulunduklarını da belirten Bakan Harmancı, deniz kirliliğiyle ilgili raporların da pazartesine kadar kamuoyunun bilgisine getirileceğini söyledi.
Bundan sonra yapılacaklar konusunda da bilgiler veren Bakan Mehmet Harmancı, acil müdahaleyle ilgili gerekli prosedürün belirlenmesi için çalışma yapılması gerektiğini vurgulayarak, ilgili tüzüklerin bir an önce çıkarılması, Çevre Yasası’nda ciddi değişiklikler yapılması, kaza sırasında uygulanan cezaların dava süreçlerine mahal vermeden, bu kadar tartışmalı ortama girmeden daha net ve açık şekilde ortada olması gerektiğini kaydetti.


“Denize dökülen fuel-oil 98 ton”
Dün yapılan hassas ölçümlerle denize dökülen miktarın 98 ton olduğuna işaret eden Bakan Harmancı, bir haftada yapılması gereken her şeyi yaptıklarını, bundan sonra Başsavcılık’tan gerekli çalışmaları başlatmasını beklediklerini söyledi.
Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Mehmet Harmancı, ilk belirlemelere göre, 1 kilometrelik alandaki canlı yaşamının bittiğini vurguladı.
Konuyla ilgili soruları da yanıtlayan Bakan Harmancı, balık çiftliğinin satışlarının durdurulduğunu, Bafra’daki su artıma tesisinden şu ana kadar alınan suyun temiz olduğunu, ancak tahlillerin devam ettiğini söyledi.
Bakan Harmancı, denizden çıkan yakıtın, toprağın kazılmasıyla elde edilen havuza aktarıldığını, daha sonra da buradan çekildiğini anlatarak, “Toplanan yakıt, AKSA’da ayrı bir tankta muhafaza ediliyor. Toplanan fuel oilin ülkede yok edilmesi mümkün değil. Türkiye de normalde dışardan fuel-oil almıyor. Başbakan Sibel Siber bu konuda bir protokol yapılıp yapılamayacağını araştırıyor” dedi.


Kaynak:kibrisgazetesi.com

 


 

 

Dünyanın en büyük 30 şirketinden iklim değişikliği deklarasyonu

13.04.2013

ABD’nin çok uluslu 30 şirketi iklim değişikliği ile ortak mücadele edeceklerini bidiren bir deklarasyon yayınladı.

ABD’nin dünya önderliğinin iklim değişikliği mücadelesinde de geçerli olması gerektiğinin vurgulandığı metninde politik karar alıcıların harekete geçmesini beklemeden iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine engel olmak için hep birlikte hareket edilmesinin elzem olduğu belirtiliyor.

Deklarasyon BICEP ( Business for Innovative Climate & Energy Policy) tarafından yayımlandı. BICEP, İklim ve Enerji Politikaları üzerinde yenilikçi adımlar atılmasını savunan ve iklim değişikliği ile uyumlu bir ekonomik büyüme benimsenmesi gerektiğini savunan şirketlerin birleştiği bir platform. Üyeleri arasında Levis, Starbucks, Gap gibi çokuluslu firmalar bulunuyor

Manifestoda temiz enerji kullanımının teşviki, karbon salımları düşürülmesi, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak vurgusu ve birlikte hareket etme gerekliliği vurgulanıyor.

BICEP başkanı Anne Kelly iklim değişikliği düzenlemelerini ve politakaları ekonomik bir fırsat olarak değerlendiriyor. Deklarasyona imza atan firmalar karbon salımlarını azaltacak adımlar atacaklarını taahhüt ediyor ve Washington’u da göreve çağırıyor.

İklim değişikliği deklarasyonunu imzalayan firmalar: Adidas Group, Annie’s, AspenSnowmass, Ben &Jerry’s, CA Technologies, Clif Bar &Company, eBay, EileenFisher, EMC Corporation, Ikea, Intel, JonesLangLaSalle, KB Home, L’Oréal, Levi Strauss &Co., Limited Brands, Nestle, New BelgiumBrewingCompany, New Chapter, Nike, OrganicValley, OutdoorIndustryAssociation, Patagonia, thePortlandTrailBlazers, SeventhGeneration, Starbucks, Stonyfield Farm, Swiss Re, Symantec, The North Face, Timberland, Unileverand United Natural FoodsInc.göze çarpıyor.

Deklarasyona destek veren şirketler, geçtiğimiz yaz yaşanan rekor seviyede kuraklık ve Sandy kasırgası gibi iklim olaylarının kendilerini olumsuz etkilediğini ve iklim değişikliğinin ekonomi üzerindeki etkisine maruz kaldıklarını belirtiyorlar.

BICEP üyeleri bundan önce de 2012 yılında yasalaşan akaryakıt verimlilik standartları ve rüzgar enerjisi vergi indirimlerini uzatılması gibi bazı iklim değişikliği kökenli politikaları desteklemişlerdi.

Deklarasyon, başkan Obama’nın ikinci seçim dönemi kampanyasında taahhüt ettiği iklim değişikliğine karşı önlem ve Ceres, Calvert Investments ve WWF tarafından yayınlanan geleceğin 100 güçlü şirketinin yenilenebilir enerji ve sera gazı salımı düşürme hedefleri raporundan hemen sonra geldi.

Ceres.org’da yayınlanan İklim Deklarasyonununda ABD ve Dünyanın önde gelen 30 şirketi iklim değişikliği ile mücadelenin artık kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Deklarasyon metninde ABD’nin dünyaya önderlik vasfını iklim konusunda da göstermesi gerektiği vurgulanırken, “Günümüzde bilim insanlarının ortak fikri iklim değişikliğinin nedeninin havanın kirlenmiş olmasıdır. Çocuklarımızın geleceğini bilim insanları belki de yanılmıştır boş hayaline kapılıp riske atamayız. Amerika olarak geçmişte olduğu gibi yine mücadelenin içine girmeli, yapılması gerekeni yaparak bu mücadeleyi kazanmalıyız” deniyor.

Kaynak yesilgazete
 
1-7 Nisan Kanser Haftası kutlu olsun

Kanser haftasını kutlarken memleketimizde en sık raslanan kanser türlerinden akciğer kanserinin asbestle ilişkisi ve en çok kanser vakalarının görüldüğü İzmir bölgesi ve gemi sökümü ile Aliağa  dikkatimizi çekmektedir.1 Temmuz 2012 tarihine kadar tüm gemilerde asbest izolasyon malzemesi olarak kullanılmıştır.Özellikle gemide makine dairesinde donanımda  döner kanatlı kompresörler ve vakum pompalarında,yangın ve sugeçmez bileşimler ve izolasyon malzemelerinde asbest kullanılmıştır.Diğer bir hususda  hurdalardan yapılan inşaat demirlerinin mukavemetinin düşük olması yüksek kaliteli çeliğe nazaran çürük yapılar sorunu ortaya çıkmaktadır.  Petrol ve ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkiler sanayileşmeyle birlikte  dünyada ağır sağlık giderleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Asbest, akciğer zarının (plevra) malign tümörü olan mezotelyoma ve akciğer kanserine doğrudan neden olabilmektedir. Ayrıca kalıcı fonksiyonel kayıplara yola açan akciğer ve akciğer zarında kalıcı harabiyete (asbestozis, diffüz plevral fibrozis) de yol açabilmektedir.

Önümüzdeki 30 yıl boyunca gelişmiş ülkelerde endüstriyel asbest teması nedeniyle 500.000 kişinin kanser gelişmesi sonucu kaybedilmesi beklenmektedir. Bu grubun mediko-legal maliyetinin ise 300 Milyar USD olması beklenmektedir.

Asbest ile temas etmiş ve halen teması kesilmiş olan popülasyon için 2013 yılı sonrası önümüzdeki yirmi yıl boyunca 7.638 mezotelyoma, 2.984 akciğer kanseri olgusu beklenmelidir.

Asbest sadece gemi sökümde değil kırsal alanda kerpiç evlerde yaşayan köylerde toprakla karışık olarak  ,inşaat ,su boruları,izolasyon,çimento ürünleri,ilaç,boya,yangın battaniyeleri,itfaiyeci donanımlarında,yangın malzemelerinde,bazı tekstil kumaşlarında,dekorasyonda, günlük hayatımızda kullanılmaktadır.

Gemi sökümü,bina yıkımı,tesisatçılar,elektrikciler,çatı ustaları,ısıtma iklimlendirme mühendisleri,telekomünikasyon mühendisleri ve aileleri 1.derecede risk altındadırlar.Yurdışında 1981 hatta 2000 öncesi binaların asbest içerdiği kabul edilmiş ve yıkım işlemleri yetkilendirilmiş birimler tarafından yapılmaktadır. Gemi sökümde ise çok yeni olarak 2012 Temmuz sonrasında gemi inşada yalıtım malzemesi olarak asbest kullanımı yasaklanmıştır. Memleketimizde ise çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı 25 ocak 2013 de 28 539 sayılı resmi gazetede asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliği yayınlayarak yürürlüğe sokmuştur.Ancak ne var ki asbestin özelliği dolayısıyla solunan asbest 20-30 yıl sonra hastalığı ortaya çıkarabilmektedir.

Prof.Dr.Mükerrem Fatma İLKIŞIK

 
 
27 mart 2013 tarih ve 28600 sayılı resmi gazete:

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)’ndan:

RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN

YAPILACAK RÜZGAR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

 

21 02 2013 28566 sayılı resmi gazete

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME

PROGRAMINA (ENAR) DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 

Denizi kirleten gemilere 10.4 mil.dolar ceza
 
Almanya ve güney Kıbrıs merkezli iki denizcilik şirketinin gemilerinin Amerika limanlarından New jersey,Delaware ve Northern California limanlarını kirletmekten  ve MARPOL sözleşmesini ihlalden  dolayı  ceza verildi.Dört yıl boyuncada şirketler gözlem altında tutularak çevre uyum programına tabii olacaklar.Almanyadan Columbia Denizcilik ve ve kıbrısdan denizcilik şirketi 10.4 mil.dolar da ceza ödeyecekler.U.S sahil güvenlik tarafından yapılan denetimlerde bu şirketlere ait denetimlerde (3 petrol tankeri ve bir konteyner gemisi) petrol kirliliğini önleme teçhizatını bypass ederek kasıtlı olarak denizi kirletmekten ve yağ kayıt defterinde yanlış bildirimde bulunmaktan suçlanıyorlar.

M/t King Emerald tankerinde müretebatın çektiği fotoğraflar ve sahil güvenliğin rutin incelemesinde 5 ton sintinenin  Kosta rika açıklarında geceleyin basıldığı ortaya çokmıştır.Gemi makineleri mühendisleri  de ayrıca bu olaydan ceza alacaktır.

Diğer tanker NOrdic Passat ise video görüntülerinden pissu sisteminin illegal basıldığı görülmektedir.Ayrıca slaçın gemi yük tanklarına konulduğu ve jurnalde yanlış bildirimde bulunulmuştur.

M/v Cape Mass gemisinde ise separatörün petrol miktarını gösteren monitor olmadan dişarj edildiği tespit edilmiştir.M/t Cape Taft tankerindede yağ kayıt defterinde yanlış bildirimler bulunmuştur.

10.4 mil dolar cezanın 2.6 mil.doları Sandy kasırgasının neden olduğu çevre felaketinde kullanılacaktır.

Marpol&solas 21.03.2013
Denizlerdeki petrol kirliliğine süngerli çözüm

18.03.2013

Denizlerde meydana gelen kazalar sonucu ortaya çıkan petrol kirliliği, TÜBİTAK’ın desteğiyle geliştirilen özel sünger yardımıyla kısa sürede temizlenecek.

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde artan gemi trafiği beraberinde ciddi kazaları da yanında getiriyor. İstanbul Boğazı’nı da tehdit eden kazalar sonucu yayılan petrol ve türevleri kıyılarımızı kirleterek çevre sağlığı açısından önemli bir sorun oluşturuyor. Bu problemlerden yola çıkan İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Okay, Polimerik Jeller Araştırma Laboratuvarında ‘süngerimsi madde’ olarak bilinen petrol sorbentini geliştirdi. “Petrol Döküntülerinin Deniz Ekosistemi ve Atık Sulardan Uzaklaştırılması için Yeni Bir Sorbent Üretimi ve Uygulaması” projesi için TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), yaklaşık 450 bin TL destek verdi.

Özel yapısı nedeniyle su yerine sadece petrolü emiyor

ARDEB 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı desteğiyle geliştirilen sorbent, batmadan su yüzeyinde durarak gözenekleri ve moleküler yapısı nedeniyle sadece petrolü emiyor. Denize yayılan petrol ve türevlerinin daha önce de mekanik olarak suyun yüzeyinden alınabildiğini belirten Prof. Dr. Okay, "Bizim geliştirdiğimiz sorbentten önce de deniz üzerindeki petrol çekilebiliyordu. Mesela talaşı koysanız talaş da petrolü tutabilir. Ama petrolü emme miktarı çok azdır ve tekrar kullanılamaz, kendisi de bir atık olur. Diğer yandan şu an piyasada olan ticari sorbentler de petrolü emebiliyor. Ancak sadece bir defa kullanılabiliyor ve kullanım sonrası bir atık oluyor. Biz TÜBİTAK, İTÜ ve Sabancı Üniversitesi ortak çalışmasıyla kauçuk esaslı emici bir sorbent de üretip uluslararası patentini aldık. Daha sonra 1 gramı 25 gram petrolü 1 dakika içinde emen yeni sorbenti geliştirdik. Hızlı emişi ve tekrar kullanım özelliği bulunan sorbent ile denizlere dökülen petrolü tamamen geri kazanabiliyoruz" dedi.

İstanbul Boğazı’nda kullanılacak

Prof. Dr. Oğuz Okay, ağırlığının 25 katı kadar petrol emen sorbentin İstanbul Boğazı’nda kullanılabileceğini söyledi. Büyük sorbentlerin bir geminin arkasına takılarak riskli bölgelerdeki petrol ve türevlerini toplayabileceğini belirten Okay, "Sorbent petrole doyduktan sonra denizden çekilecek ve bir makine yardımıyla sıkılacak. Böylece kaybedilen petrol ve türevleri geri kazanılacak. Sorbent tekrar tekrar kullanılabildiği için çalışmalar hızlı bir şekilde tamamlanacak" dedi.

Geliştirdikleri sorbentin seri üretimi için destek beklediklerini belirten Okay, denizlerin kirlilik oranlarını araştıran bazı birimler dışında sorbentlere yeterince ilgi gösterilmediğini sözlerine ekledi.

Yılda 150 milyon ton petrol taşınıyor

Türk boğazlarından yılda yaklaşık 150 milyon ton petrol geçerken, dünya denizlerinde her yıl yaklaşık 2 milyar ton petrol taşınıyor. Kaçınılmaz olarak deniz kazaları da meydana geliyor. Meksika Körfezinde 2010 yılında meydana gelen patlama ve yangının ardından batan petrol platformundan çevreye yayılan petrolün çevreye verdiği zararlar hala sürüyor

Kaynak:Tübitak

 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan:

RADYOAKTİF ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

9 mart 2013 ve 28582 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan:

NÜKLEER TESİSLERDE SERBESTLEŞTİRME VE SAHANIN DÜZENLEYİCİ

KONTROLDEN ÇIKARILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
9 mart 2013 ve 28582 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:  28411 sayılı ve 14.09.2012 tarihli resmi gazete:

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Geçici faaliyet belgesi iptal edilen veya geçici faaliyet belgesinin süresi içerisinde çevre izni veya çevre izin ve lisansını alamayan işletmeler; bir defaya mahsus olmak üzere, başvuruda bulunulan her bir çevre izin ve/veya lisans konusu için 16 ncı madde uyarınca belirlenen belge bedeli kadar ödeme yaparak tekrar müracaatta bulunur. Bu işletmeler için izin süreci yeniden başlatılır ve işletme kendi adına yeni geçici faaliyet belgesi düzenlenene kadar faaliyette bulunamaz. Bu süre sonunda da çevre izni veya çevre izin ve lisansını alamayan işletmeler üç ay süresince tekrar müracaatta bulunamaz. Geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3B ve Ek-3C ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
29/4/2009
27214
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
1-
24/12/2009
27442
2-
24/2/2010
27503
3-
25/4/2010
27562
4-
16/8/2011
28027
5-
31/12/2011
28159
 
 
Plastik boruları denize atan gemi kaptanı mahkum oldu.
18.05.2012
Panama bayraklı M/V Gaurav Prem isimli geminin kaptanı yüzlerce plastik boruyu denize atmasından dolayı Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı tarafından şuçlu bulunmuştur. MARPOL Ek V –Gemilerden atılan çöplerden oluşan Kirlenmenin önlenmesi Kurallarını ihlal ederek 21 Eylül 2011 yılında Mobile limanında Sahil Güvenlik tarafından yapılan denetimde gemi kaptanı 38 yaşındaki Prastana Taohimin plastiklerin denize atılması yasak olmasına rağmen denize attığı üstelik bunların böcek ilaçlamasında kullanılan pestisitleride içerdiği ortaya çıkmıştır.Alabama güney bölge mahkemesi tarafından suçlu bulunmuştur.Plastiklerin denize atılması ve çöp kayıt defterinde gerçek dışı beyandan dolayı mahkeme 15 Ağustos 2012 de ceza süresi için karar verecektir.Soruşturma sahil güvenlik ve Birleşik Devletler Çevre Koruma İdaresi çevre suçları Araştırma bölümü tarafından yürütülmektedir.
Kaynak Amerikan Adalet Bakanlığı
Bakınız: Denizlerin Gemilerden Kirlenmesinin Önlenmesi –son baskı MARPOL 2011
Çeviren Prof.Dr.Mükerrem Fatma ilkışık
MARPOL&SOLAS®
 
Kuzey Buz denizinde rekor erime
Amerikan uzay ve havacılık dairesi kuzey kutbunda tespit edilen kasırgadan sonra   grönland’da büyük bir alanın eridiğini bildirdi.NASA kıyılardaki erimenin yanı sıra buzul merkezinin de eridiğini , grönland da Manhattanın iki katı büyüklükte bir parçasının koptuğunu ve sürüklenerek gemiler için tehlike oluşturduğunu bildirdiler.Normalin iki katına çıkan erime hızıyla hergün 100000km2 alan erimektedir.Araştırmacılar bu tür erimenin en en son 1889 yılında kaydedildiği ve sıra dışı erimenin endişe verdiğini belirtiyorlar .Diger yandan erimeyle açılan yeni suyollarını kullanan gemilerin ve bu bölgede fosil yakıtların   reservlerinin sondajları ve çıkarılması emisyonların artarak erimenin daha da hızlanmasına ve ozon tabakasındaki incelmeye yol açacağından bu bölgedeki denizcilik ve petrol şirketlerinin faaliyetleri kısıtlanmalıdır.
marpol&solas 30.08.2012
Horizon Lines LLC Uluslararası ve Ulusal petrol kirliliği kurallarını ihlalden suçlu bulunarak cezalandırıldı.Mahkeme 1.5milyon dolar ve 500 000 dolarda San Francisco Körfezi çevre projelerine ödenmesine karar verildi.Horizon Lines yağ kayıt defterine petrol ve petrollü atıkların deşarjı ile ilgili olarak yağ kayıt defterine yanlış beyanda bulunduğundan dolayı suçlu bulundular.Mahkeme bu cezaların Birleşik Devletler doğal kaynaklarının kullanılması ve korunması için takipçisi olduğunu göstermektedir.Horizon Enterprise isimli gemideki mühendisin suçlu bulunmasının yanısıra da Filodaki diğer gemilerde çevre uyum planı uygulanarak gözlem altında tutulacaktır.
Marpol&Solas:Haberin girildiği tarih 3.05.2012 14:55Diğer Haberler:
 • ABS debriefs EEXI regulations
 • MARPOL DEĞİŞİKLİKLERİ 2019
 • Cake cargo amendments in the IMSBC Code: Seed cake
 • Sulphur 2020 implementation – IMO issues additional guidance
 • Telsiz operatör yeterlilikleri ve sınav yönetmeliğinde değişiklikler
 • SOLAS
 • Baltık kuru yük endeksi ve Petrol Fiatları,piyasa haberleri
 • Starry night - Depremler ve Gökyüzü
 • Tüm Haberler
 • Konuyla İlgili Kitaplar
  © Prof. Dr. Mükerrem Fatma İlkışık
  Her Hakkı Saklıdır.

  Bu Site Bilgi Amaçlıdır Olup, İçeriğin Doğruluğu Hakkında Garanti Vermez.
  Bu Konularda Her Zaman IMO'nun Son Baskıları ve Genelgeleri Takip Etmeniz ve Klas Kuruluşunuza Başvurmanız Önerilir.
  SafranNET HazırSite ile hazırlanmıştır
  SafranNET ©