18 haziran 2013 ve 28681 sayl resmi gazete


alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:


YERLERNDE ACL DURUMLAR HAKKINDA YNETMELK:


BRNC BLM


Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar


Ama


MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, iyerlerinde acil durum planlarnn hazrlanmas, nleme, koruma, tahliye, yangnla mcadele, ilk yardm ve benzeri konularda yaplmas gereken almalar ile bu durumlarn gvenli olarak ynetilmesi ve bu konularda grevlendirilecek alanlarn belirlenmesi ile ilgili usul ve esaslar dzenlemektir.


Kapsam


MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu kapsamnda yer alan iyerlerini kapsar.


Dayanak


MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, Sal ve Gvenlii Kanununun 11 inci, 12 nci ve 30 uncu maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.


Tanmlar


MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;


a) Acil durum: yerinin tamamnda veya bir ksmnda meydana gelebilecek yangn, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yaylm, doal afet gibi acil mdahale, mcadele, ilkyardm veya tahliye gerektiren olaylar,


b) Acil durum plan: yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yaplacak i ve ilemler dahil bilgilerin ve uygulamaya ynelik eylemlerin yer ald plan,


c) Gvenli yer: Acil durumlarn olumsuz sonularndan alanlarn etkilenmeyecei mesafede veya korunakta belirlenmi yeri,


ifade eder.


KNC BLM


veren ve alanlarnYkmll


verenin ykmllkleri


MADDE 5 (1) verenin acil durumlara ilikin ykmllkleri aada belirtilmitir:


a) alma ortam, kullanlan maddeler, i ekipman ile evre artlarn dikkate alarak meydana gelebilecek ve alan ile alma evresini etkileyecek acil durumlarnceden deerlendirerek muhtemel acil durumlar belirler.


b) Acil durumlarn olumsuz etkilerini nleyici ve snrlandrc tedbirleri alr.


c) Acil durumlarn olumsuz etkilerinden korunmak zere gerekli lm ve deerlendirmeleri yapar.


) Acil durum planlarn hazrlar ve tatbikatlarn yaplmasn salar.


d) Acil durumlarla mcadele iin iyerinin bykl ve tadzel tehlikeler, yaplan iin nitelii, alan says ile iyerinde bulunan dier kiileri dikkate alarak; nleme, koruma, tahliye, yangnla mcadele, ilk yardm ve benzeri konularda uygun donanma sahip ve bu konularda eitimli yeterli sayda alan grevlendirir ve her zaman hazr bulunmalarn salar.


e) zellikle ilk yardm, acil tbbi mdahale, kurtarma ve yangnla mcadele konularnda, iyeri dndaki kurulularla irtibat salayacak gerekli dzenlemeleri yapar.


f) Acil durumlarda enerji kaynaklarnn ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek ekilde devre d braklmas ile ilgili gerekli dzenlemeleri yapar.


g) Varsa alt iveren ve geici i ilikisi kurulan iverenin alanlar ile mteri ve ziyareti gibi iyerinde bulunan dier kiileri acil durumlar konusunda bilgilendirir.


(2) Acil durumlarla ilgili zel grevlendirilen alanlarn sorumluluklar iverenlerin konuya ilikin ykmlln ortadan kaldrmaz.


alanlarn ykmllk ve sorumluluklar


MADDE 6 (1) alanlarn acil durumlarla ilgili ykmllkleri aada belirtilmitir:


a) Acil durum plannda belirtilen hususlar dahilinde alnan nleyici ve snrlandrc tedbirlere uymak.


b) yerindeki makine, cihaz, ara, gere, tesis ve binalarda kendileri ve dier kiilerin salk ve gvenliini tehlikeye drecek acil durum ile karlatklarnda; hemen en yakn amirine, acil durumla ilgili grevlendirilen sorumluya veya alan temsilcisine haber vermek.


c) Acil durumun giderilmesi iin, iveren ile iyeri dndaki ilgili kurululardan olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarna uymak.


) Acil durumlar srasnda kendisinin ve alma arkadalarnn hayatn tehlikeye drmeyecek ekilde davranmak.


(2) veren, alanlarn kendileri veya dier kiilerin gvenlii iin ciddi ve yakn bir tehlike ile karlatklar ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonularn nlenmesi iin, bilgileri ve mevcut teknik donanmlarerevesinde mdahale edebilmelerine imkân salar. Byle bir durumda alanlar, ihmal veya dikkatsiz davranlar olmadka yaptklar mdahaleden dolay sorumlu tutulamaz.


NC BLM


Acil Durum Plannn Hazrlanmas


Acil durum plan


MADDE 7 (1) Acil durum plan, tm iyerleri iin tasarm veya kurulu aamasndan balamak zere acil durumlarn belirlenmesi, bunlarn olumsuz etkilerini nleyici ve snrlandrc tedbirlerin alnmas, grevlendirilecek kiilerin belirlenmesi, acil durum mdahale ve tahliye yntemlerinin oluturulmas, dokmantasyon, tatbikat ve acil durum plannn yenilenmesi aamalar izlenerek hazrlanr.


Acil durumlarn belirlenmesi


MADDE 8 (1) yerinde meydana gelebilecek acil durumlar aadaki hususlar dikkate alnarak belirlenir:


a) Risk deerlendirmesi sonular.


b) Yangn, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yaylm ve patlama ihtimali.


c) lk yardm ve tahliye gerektirecek olaylar.


) Doal afetlerin meydana gelme ihtimali.


d) Sabotaj ihtimali.


nleyici ve snrlandrc tedbirler


MADDE 9 (1) veren, belirledii mmkn ve muhtemel acil durumlarn oluturabilecei zararlarnlemek ve daha byk etkilerini snrlandrmak zere gerekli tedbirleri alr.


(2) Acil durumlarn olumsuz etkilerinden korunmak zere tedbirler belirlenirken gerekli olduu durumda lm ve deerlendirmeler yaplr.


(3) Alnacak tedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun olur ve toplu korumay esas alr.


Acil durum mdahale ve tahliye yntemleri


MADDE 10 (1) verence acil durumlarn meydana gelmesi halinde uyar verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleme, ilk yardm ve yangnla mcadele gibi uygulanmas gereken acil durum mdahale yntemleri belirlenir ve yazl hale getirilir.


(2) Tahliye sonras, iyeri dâhilinde kalm olabilecek alanlarn belirlenmesi iin saym da dâhil olmak zere gerekli kontroller yaplr.


(3) veren, iyerinde acil durumlarn meydana gelmesi halinde alanlarn bu durumun olumsuz etkilerinden korunmas iin bulunduklar yerden gvenli bir yere gidebilmeleri amacyla izlenebilecek uygun tahliye dzenlemelerini acil durum plannda belirtir ve alanlara nceden gerekli talimatlar verir.


(4) yerlerinde yal, engelli, gebe veya kre var ise ocuklara tahliye esnasnda refakat edilmesi iin tedbirler alnr.


(5) Acil durum mdahale ve tahliye yntemleri oluturulurken 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Binalarn Yangndan Korunmas Hakknda Ynetmelik hkmleri dikkate alnr.


(6) Acil durum mdahale ve tahliye yntemleri oluturulurken alanlar dnda mteri, ziyareti gibi iyerinde bulunmas muhtemel dier kiiler de gz nnde bulundurulur.


Grevlendirilecek alanlarn belirlenmesi


MADDE 11 (1) veren; iyerlerinde tehlike snflarn tespit eden Teblide belirlenmi olan ok tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde 30 alana, tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde 40 alana ve az tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde 50 alana kadar;


a) Arama, kurtarma ve tahliye,


b) Yangnla mcadele,


konularnn her biri iin uygun donanma sahip ve zel eitimli en az birer alan destek eleman olarak grevlendirir. yerinde bunlar aan saylarda alann bulunmas halinde, tehlike snfna gre her 30, 40 ve 50ye kadar alan iin birer destek eleman daha grevlendirir.


(2) veren, ilkyardm konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayl Resmî Gazetede yaymlanan lkyardm Ynetmelii esaslarna gre destek eleman grevlendirir.


(3) Her konu iin birden fazla alann grevlendirilmesi gereken iyerlerinde bu alanlar konularna gre ekipler halinde koordineli olarak grev yapar. Her ekipte bir ekip ba bulunur.


(4) veren tarafndan acil durumlarda ekipler aras gerekli koordinasyonu salamak zere alanlar arasndan bir sorumlu grevlendirilir.


(5) 10dan az alan olan ve az tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde birinci fkrada belirtilen ykmll yerine getirmek zere bir kii grevlendirilmesi yeterlidir.


Dokmantasyon


MADDE 12 (1) Acil durum plan asgarî aadaki hususlar kapsayacak ekilde dokmante edilir:


a) yerinin unvan, adresi ve iverenin ad.


b) Hazrlayanlarn ad, soyad ve unvan.


c) Hazrland tarih ve geerlilik tarihi.


) Belirlenen acil durumlar.


d) Alnan nleyici ve snrlandrc tedbirler.


e) Acil durum mdahale ve tahliye yntemleri.


f) Aadaki unsurlar ieren iyerini veya iyerinin blmlerini gsteren kroki:


1) Yangn sndrme amal kullanlacaklar da dâhil olmak zere acil durum ekipmanlarnn bulunduu yerler.


2) lkyardm malzemelerinin bulunduu yerler.


3) Ka yollar, toplanma yerleri ve bulunmas halinde uyar sistemlerinin de yer ald tahliye plan.


4) Grevlendirilen alanlarn ve varsa yedeklerinin ad, soyad, unvan, sorumluluk alan ve iletiim bilgileri.


5) lk yardm, acil tbbi mdahale, kurtarma ve yangnla mcadele konularnda iyeri dndaki kurulularn irtibat numaralar.


(2) Acil durum plannn sayfalar numaralandrlarak; hazrlayan kiiler tarafndan her sayfas paraflanp, son sayfas imzalanr ve sz konusu plan, acil durumla mcadele edecek ekiplerin kolayca ulaabilecei ekilde iyerinde saklanr.


(3) Acil durum plan kapsamnda hazrlanan kroki bina iinde kolayca grlebilecek yerlerde asl olarak bulundurulur.


Tatbikat


MADDE 13 (1) Hazrlanan acil durum plannn uygulama admlarnn dzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliinden emin olmak iin iyerlerinde ylda en az bir defa olmak zere tatbikat yaplr, denetlenir ve gzden geirilerek gerekli dzeltici ve nleyici faaliyetler yaplr. Gerekletirilen tatbikatn tarihi, grlen eksiklikler ve bu eksiklikler dorultusunda yaplacak dzenlemeleri ieren tatbikat raporu hazrlanr.


(2) Gerekletirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan ynler ve kazanlan deneyimlere gre acil durum planlar gzden geirilerek gerekli dzeltmeler yaplr.


(3) Birden fazla iyerinin bulunduu i merkezleri, i hanlarndaki iyerlerinde tatbikatlar ynetimin koordinasyonu ile yrtlr.


Acil durum plannn yenilenmesi


MADDE 14 (1) yerinde, belirlenmi olan acil durumlar etkileyebilecek veya yeni acil durumlarn ortaya kmasna neden olacak deiikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin byklne gre acil durum plan tamamen veya ksmen yenilenir.


(2) Birinci fkrada belirtilen durumlardan bamsz olarak, hazrlanm olan acil durum planlar; tehlike snfna gre ok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli iyerlerinde srasyla en ge iki, drt ve alt ylda bir yenilenir.


alanlarn bilgilendirilmesi ve eitim


MADDE 15 (1) Tm alanlar acil durum planlar ile arama, kurtarma ve tahliye, yangnla mcadele, ilkyardm konularnda grevlendirilen kiiler hakknda bilgilendirilir.


(2) e yeni alnan alana, i sal ve gvenlii eitimlerine ilave olarak acil durum planlar ile ilgili bilgilendirme yaplr.


(3) Acil durum konularyla ilgili zel olarak grevlendirilenler, yrtecekleri faaliyetler ile ilgili zel olarak eitilir. 11 inci maddenin birinci fkras uyarnca grevlendirilen alanlara, eitimlerin iyerinde i gvenlii uzman veya iyeri hekimi tarafndan verilmesi halinde, bu durum iveren ile eitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.


DRDNC BLM


eitli ve Son Hkmler


Byk endstriyel tesislerde acil durum plan


MADDE 16 (1) Sal ve Gvenlii Kanununun 29 uncu maddesi gereince gvenlik raporu hazrlanan iyerlerinde hazrlanacak dahili acil durum planlar bu Ynetmelikte belirtilen acil durum plan hazrlnda dikkate alnarak kullanlr.


Birden fazla iveren olmas durumunda acil durum planlar


MADDE 17 (1) Aynalma alann birden fazla iverenin paylamas durumunda, yrtlen iler iin dier iverenlerin yrtt iler de gz nnde bulundurularak acil durum plan iverenlerce ortaklaa hazrlanr.


(2) Birden fazla iyerinin bulunduu i merkezleri, i hanlar, sanayi blgeleri veya sitelerinin iyerlerince hazrlanan acil durum planlarnn koordinasyonu ynetim tarafndan yrtlr.


Asl iveren ve alt iveren ilikisinin bulunduu iyerlerinde acil durum planlar


MADDE 18 (1) Bir iyerinde bir veya daha fazla alt iveren bulunmas halinde acil durum planlarnn hazrlanmas konusunda iyerinin btn iin asl iveren, kendi alma alan ve yaptklar iler ile snrl olmak zere alt iverenler sorumludur.


Bir aydan ksa sreli geici ilerde acil durum planlamas


MADDE 19 (1) Bir aydan ksa sreli ilerde, iyerinin veya yaplacak iin mahiyeti itibaryla alanlar dorudan etkilemesi muhtemel acil durumlar iin bu Ynetmelik kapsamnda yaplan zel grevlendirmeler iverence yaplr ve alanlar zel grevi bulunanlar ve acil durumlar ile ilgili bilgilendirilir.


Acil durum plan rehberleri


MADDE 20 (1) Kamu kurum ve kurulular, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular, ii-iveren ve memur sendikalar ile kamu yararna alan sivil toplum kurulularnn faaliyet gsterdikleri sektrde hazrladklar rehber taslaklarndan, Bakanlka bu Ynetmelik hkmlerine uygunluu ynnden deerlendirilerek onaylanan taslaklar, Bakanlk tarafndan sektr, meslek veya yaplan ilere zg acil durum plan rehberleri olarak yaymlanr.


Mevcut acil durum planlar ve tatbikatlar


GEC MADDE 1 (1) 6331 sayl Kanun gereince ve bu Ynetmeliin yaym tarihi ncesinde;


a) Hazrlanm olan acil durum planlar bir yl ierisinde Ynetmelie gre gzden geirilerek revize edilir.


b) yerlerinde gerekletirilmi olan tatbikatlar sresince geerli saylr.


Ekip eitimlerinin tamamlanmas


GEC MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda kurulacak olan ekiplerin eitimleri, bu Ynetmeliin yaym tarihinden itibaren bir yl iinde tamamlanr.


Yrrlk


MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.


Yrtme


MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.

 
������������������������ sagl������������������������������������ ve g������������venli������������i menüsündeki diğer başlıklar :

 • Kadnlarn gecepostalarnda altrlma koullar
 • Elle Tama leri Ynetmelii
 • yeri Bina ve eklentilerinde salk ve gvenlik
  • 3.12.2023
  • Son 5 Haber
  Konuyla lgili Kitaplar
  © Prof. Dr. Mükerrem Fatma İlkışık
  Her Hakk Sakldr.

  Bu Site Bilgi Amaldr Olup, eriin Doruluu Hakknda Garanti Vermez.
  Bu Konularda Her Zaman IMO'nun Son Basklar ve Genelgeleri Takip Etmeniz ve Klas Kuruluunuza Bavurmanz nerilir.